Nokia 5228 - Премахване на приложения

background image

Премахване на приложения

Изберете Меню > Настройки и Менидж. прил..
Превъртете до софтуерен пакет и изберете Инстал.прилож. > Опции >

Деинсталиране. Изберете Да, за да потвърдите.
Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само

ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие

на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може

да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.
Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали,

другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности

прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.