Nokia 5228 - Ръкопис

background image

Ръкопис

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк,

се различават според региона и може да не се предлагат за всички езици.
За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете

>

Почерк.
Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и

оставете празно място до всеки символ.
За да обучите устройството на вашия стил на ръкопис, изберете >

Научаване на почерк. Тази опция не се предлага за всички езици.
За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите

както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете . За

въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона,

ако има такава.
За да въведете специални символи, напишете ги както

обикновено или изберете и желания символ.
За да изтриете символи или да преместите курсора

назад, ударете назад (вижте фиг. 1).
За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг.

2).

Писане на текст

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

44