Nokia 5228 - Създаване на нова точка за достъп

background image

Създаване на нова точка за достъп

Изберете Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки.
Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от

доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са

предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е

възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.
Когато отворите някоя от групите с точки за достъп ( , , ), можете да

видите видовете точки за достъп:

Показва защитена точката за достъп.

Показва точка за достъп за пакети данни.

За да създадете нова точка за достъп, изберете Точка достъп. Устройството

пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват

връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за

достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на

свързване и да дефинирате необходимите настройки.

Свързване

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

92

background image

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от

групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от

вашия доставчик на услуги.
Име на връзката — Въвеждане на име за връзката.

Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни.
Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете.

Попълнете всички полета, маркирани с Определяне или с червена *. Другите

полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги

не ви е дал други указания.
За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа

тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.