Nokia 5228 - Nokia 5228 – Uživatelská příručka

background image

Nokia 5228 - Uživatelská příručka

6.0. vydání

background image

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-625 je ve

shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.
© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované

výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících

vlastníků.
Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě

je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého

vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu

bez předchozího oznámení.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a

nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem

MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu

MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli

jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské

účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH

POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA

ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.
OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI,

SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY

VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST

background image

NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT

JEHO PLATNOST.
Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní

předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na

smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo

na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější

informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat

výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v

USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.
UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti

přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není

možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v

souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí

způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které

může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny

společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.
Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a

podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.
Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob.

Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu

na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky.

Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.
/6.0. vydání CS