Nokia 5228 - Informace o baterii a nabíječce

background image

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro

použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další

modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto

nabíječek: AC-8E. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu

konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U,

A, C, K nebo UB.
Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po

určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním

režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené

společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia

určenými pro tento přístroj.
Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude

zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí

indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.
Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a

přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože

nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána

bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C

až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj

s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je

omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.
Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět,

například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a

záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může

například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů

může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

121

background image

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie

likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je.

Neodhazujte je do směsného odpadu.
Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte,

neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu

kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte

zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat

cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných

kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné

používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí.

Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že

došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího

servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani

nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace