Nokia 5228 - Nokia 5228 מדריך למשתמש

background image

Nokia 5228

ךירדמ

שמתשמל

הסריג

6.0

background image

תרהצה

תומיאת

NOKIA CORPORATION

הריהצמ

תאזב

,

יכ

רצומה

RM-625

םאות

תושירדל

תובייחמה

םיאנתלו

םייטנוולר

םירחא

היחנהב

1999/5/EC

.

קתוע

לש

תרהצה

תומיאתה

ןתינ

אוצמל

תבותכב

http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

.

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

Nokia

,Nokia Connecting People

,Nokia Care

ו

-

Ovi

םה

םינמיס

םיירחסמ

וא

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Nokia

Corporation

.

Nokia tune

אוה

ןמיס

ילוק

לש

Nokia Corporation

.

תומש

םירחא

לש

םירצומ

לשו

תורבח

,

םירכזומה

ןלהל

,

םייושע

תויהל

םינמיס

םיירחסמ

וא

תומש

םיירחסמ

לש

םילעבה

םיסחוימה

םהל

.

לופכש

,

הרבעה

,

הצפה

וא

ןוסחא

לש

קלח

והשלכ

ךמסממ

הז

וא

לש

ולוכ

לכב

הרוצ

איהש

,

ילבמ

לבקל

רתיה

בתכב

שארמ

מ

-

Nokia

,

םירוסא

.

Nokia

הליעפמ

תוינידמ

לש

חותיפ

ךשמתמ

.

Nokia

תרמוש

המצעל

תא

תוכזה

עצבל

םייוניש

םירופישו

לכב

דחא

םירצומהמ

םיראותמה

ךמסמב

הז

אלל

העדוה

תמדקומ

.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.

רצומ

הז

ןתינ

לע

יפ

ןוישיר

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

ל

)-

1

(

שומיש

ישיא

אלו

-

ירחסמ

,

רשקב

םע

עדימ

דדוקש

םאתהב

ל

-

MPEG-4 Visual Standard

לע

ידי

חוקל

קסועש

תוליעפב

תישיא

אלו

תירחסמ

ו

) -

2

(

שומיש

רשקב

םע

MPEG-4

קפוסמש

לע

ידי

קפס

ואידיו

השרומ

.

אל

קנעוי

ןוישיר

והשלכ

,

םג

אל

ןפואב

עמתשמ

,

שומישל

לכמ

גוס

רחא

.

ןתינ

לבקל

עדימ

ףסונ

,

תוברל

עדימ

סחייתמש

שומישל

יקוויש

,

ימינפ

ירחסמו

,

מ

-

MPEG LA, LLC

.

האר

http://www.mpegla.com

.

הדימב

תיברמה

תרתומה

לע

יפ

ןידה

לחה

,

NOKIA

וא

לכ

דחא

יקינעממ

תונוישירה

המעטמ

אל

ואשי

םושב

הרקמ

תוירחאב

ןדבואל

והשלכ

לש

םינותנ

וא

הסנכה

,

םיקזנלו

םידחוימ

,

םיירקמ

,

םייתאצות

וא

םיפיקע

ומרגייש

הביסמ

יהשלכ

.

ןכות

ךמסמ

הז

ןתינ

"

יפכ

אוהש

) "

as is

.(

דבלמ

תוירחאה

תשרדנה

יפל

קוחה

לחה

,

אל

ןתנית

תוירחא

לכמ

גוס

אוהש

,

תשרופמ

וא

תעמתשמ

,

תוברל

,

ךא

אלל

הלבגה

,

תוירחא

תעמתשמ

תוריחסל

המאתהו

הרטמל

תמיוסמ

תעגונה

קוידל

,

תונימאל

וא

ןכותל

לש

ךמסמ

הז

.

NOKIA

תרמוש

המצעל

תא

תוכזה

תונשל

ךמסמ

הז

וא

תגסל

ונממ

לכב

תע

אלל

העדוה

תמדקומ

.

הדימב

תיברמה

תרתומה

לע

יפ

ןידה

,

הסדנה

רוחאל

לש

לכ

הנכות

תאצמנה

ןקתהב

Nokia

הניה

הרוסא

.

לככ

ךירדמש

שמתשמל

הז

ליכמ

תולבגה

ןהשלכ

לע

םיגצמה

לש

Nokia

,

יגצמ

תוירחאה

,

םיקזנה

תויובחהו

,

תולבגה

ולא

ולוחי

ןפואב

המוד

לע

םיגצמ

,

יגצמ

תוירחא

,

םיקזנ

תויובחהו

לש

יקינעמ

ןוישיר

םעטמ

Nokia

.

תונימזה

לש

םירצומ

,

םימושיי

םיתורישו

םימיוסמ

םירצומל

הלא

היושע

תונתשהל

רוזאמ

רוזאל

.

םיטרפל

,

עדימלו

לע

תונימזה

לש

תויורשפא

הפש

תונוש

,

הנפ

קוושמל

לש

Nokia

.

ןקתה

הז

יושע

ליכהל

םירמוח

,

תויגולונכט

וא

הנכות

םיפופכה

יקוחל

אוציי

תונקתלו

לש

הרא

"

ב

תונידמו

תורחא

.

הלועפ

תדגונה

תא

קוחה

הרוסא

טלחהב

.

background image

תרהצה

FCC / INDUSTRY CANADA

ןקתהה

ךלש

לולע

עירפהל

הלועפל

לש

ירישכמ

היזיוולט

וא

וידר

)

המגודל

,

ןמזב

שומיש

ןופלטב

ךומסב

דויצל

הטילק

.(

FCC

וא

Industry Canada

םייושע

שורדל

ךממ

קיספהל

שמתשהל

ןופלטב

םא

אל

ןתינ

עונמל

תוערפה

גוסמ

הז

.

תלבקל

הרזע

הנפ

זכרמל

תורישה

ימוקמה

.

ןקתה

הז

םאות

תא

Part 15

לש

ה

-

FCC Rules

.

ותלעפה

תינתומ

םויקב

ינש

םיאנתה

םיאבה

) :

1

(

ןקתה

הז

אל

ללוחי

תוערפה

תוקיזמ

,

ו

)-

2

(

ןקתה

הז

בייח

דומעל

ינפב

לכ

תוערפהה

תוטלקנה

,

תוברל

תוערפה

תולולעה

םורגל

הלועפל

אל

היוצר

.

םייוניש

אלש

ורשוא

שרופמב

לע

ידי

Nokia

םילולע

לטבל

תא

תושרה

הנתינש

שמתשמל

ליעפהל

דויצ

הז

.

תולועפ

תונוכתו

תומיוסמ

תויולת

סיטרכב

ה

-

SIM

ו

/

וא

תשרב

תירלולסה

,

ב

-

MMS

,

תומיאתב

םינקתה

תוינבתבו

םינכתה

תוכמתנה

.

םיתוריש

םימיוסמ

ואשיי

בויח

דרפנ

.

ןכתיי

ןקתהבש

ךלש

שי

תוינמיס

תונקתומ

שארמ

םירושיקו

ירתאל

טנרטניא

דצ

-

ישילש

.

םג

ןכתיי

לכותש

תשגל

ירתאל

דצ

-

ישילש

תועצמאב

ןקתהה

ךתושרבש

.

ירתא

דצ

-

ישילש

םניא

םיפנוסמ

ל

-

Nokia

,

ו-

Nokia

הניא

תכמות

וא

תלבקמ

תוירחא

םרובע

.

םא

התא

רחוב

תשגל

םירתאל

הלאכ

,

ךילע

טוקנל

יעצמאב

תוריהז

החטבאל

וא

םינכתה

.

/

הסריג

HE 6.0

background image

ןכות

תוחיטב

.......................................

7

תודוא

ןקתהה

ךלש

.....................................

8

יתוריש

תשר

..............................................

8

1

.

שופיח

הרזע

...........................

10

הרזע

תינבומ

ןקתהב

................................

10

הכימת

.....................................................

10

ןוכדע

הנכות

תועצמאב

בשחמה

................

11

תורדגה

...................................................

11

ידוק

השיג

................................................

11

תכראה

ייח

הללוסה

..................................

12

יוניפ

ןורכיז

..............................................

12

2

.

תליחת

שומישה

......................

13

תסנכה

סיטרכ

SIM

...................................

13

תסנכה

הללוסה

........................................

14

תסנכה

סיטרכ

ןורכיזה

..............................

15

תניעט

הללוסה

.........................................

16

םישקמ

םיקלחו

........................................

18

תלעפה

ןקתהה

.........................................

20

תליענ

םישקמה

ךסמו

עגמה

......................

20

ךסמ

תיבה

...............................................

20

תלבק

השיג

טירפתל

.................................

21

תולועפ

ךסמ

עגמ

......................................

21

שקמ

הידמ

...............................................

24

יוניש

לוצלצה

...........................................

24

הכימת

לש

Nokia

.....................................

24

3

.

ןקתהה

ךלש

............................

25

תרדגה

ןופלטה

.........................................

25

תקתעה

ישנא

רשק

וא

ןכות

ןקתההמ

ןשיה

.

25

ינווחמ

הגוצת

...........................................

26

תרוש

ישנא

רשק

.......................................

27

ימוקימ

הנטנא

..........................................

27

ליפורפ

אל

ןווקמ

......................................

28

םירוציק

...................................................

28

תרקב

תמצוע

לוק

לוקמרו

.........................

29

תורדגה

ןשייח

בוביסו

הגוצתה

..................

29

הליענ

תקחורמ

.........................................

30

תירוביד

תישיא

........................................

30

רוביח

תעוצר

די

.......................................

31

תרסה

סיטרכ

ה

-

SIM

.................................

31

תרסה

סיטרכ

ןורכיזה

...............................

32

4

.

עוציב

תוחיש

..........................

32

ךסמ

עגמ

ךלהמב

תוחיש

...........................

32

תוחיש

....................................................

32

ךלהמב

החיש

...........................................

33