Nokia 5228 - מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

background image

תובותכו

םירדגומה

תורירבכ

לדחמ

ךתורשפאב

תוצקהל

ירפסמ

תרירב

לדחמ

וא

תובותכ

תרירב

לדחמ

שיאל

רשק

.

םא

שיאל

רשק

שי

המכ

םירפסמ

וא

תובותכ

,

ךתורשפאב

רשקתהל

וא

חולשל

העדוה

תולקב

רפסמל

וא

תבותכל

םימיוסמ

.

רפסמ

תרירב

לדחמה

שמשמ

םג

גויחב

ילוק

.

1

.

תמישרב

ישנא

רשקה

,

רחב

שיא

רשק

.

2

.

רחב

תויורשפא

<

תורירב

לדחמ

.

3

.

רחב

תרירב

לדחמ

,

הילאש

ךנוצרב

ףיסוהל

רפסמ

וא

תבותכ

,

רחבו

האצקה

.

4

.

רחב

רפסמ

וא

תבותכ

ךנוצרבש

עובקל

תרירבכ

לדחמ

.

ישנא

רשק

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

44

background image

5

.

האיציל

הגוצתהמ

'

תורירב

לדחמ

'

תרימשלו

םייונישה

,

שקה

ץוחמ

הגוצתל

.

םילוצלצ

,

תונומת

טסקטו

לש

תארתה

החיש

רובע

ישנא

רשק

ךתורשפאב

רידגהל

לוצלצ

רובע

שיא

רשק

וא

הצובק

,

הנומת

טסקטו

לש

תארתה

החיש

רובע

שיא

רשק

.

רשאכ

שיא

רשקה

רשקתמ

ךילא

,

ןקתהה

ליעפמ

תא

לוצלצה

רחבנש

גיצמו

תא

טסקטה

לש

תארתה

החישה

וא

הנומתה

)

םא

רפסמ

ןופלטה

לש

רשקתמה

חלשנ

םע

החישה

ןקתההו

ךתושרבש

ההזמ

ותוא

.(

תרדגהל

לוצלצ

רובע

שיא

רשק

וא

תצובק

ישנא

רשק

,

רחב

תא

שיא

רשקה

וא

תא

תצובק

ישנא

רשקה

רחבו

תויורשפא

<

גוס

לוצלצ

לוצלצו

.

תרדגהל

טסקט

לש

תארתה

החיש

רובע

שיא

רשק

,

רחב

תא

שיא

רשקה

ו

תויורשפא

<

תפסוה

טסקט

תארתה

החיש

.

שקה

לע

הדש

טסקטה

תנזהל

טסקטה

לש

תארתה

החישה

רחבו

.

תפסוהל

הנומת

שיאל

רשק

רמשנש

ןורכיזב

ןקתהה

,

רחב

תא

שיא

רשקה

,

רחב

תויורשפא

<

תפסוה

הנומת

הנומתו

הירלגהמ

.

תרסהל

לוצלצה

,

רחב

לילצ

תרירב

לדחמ

תמישרמ

םילוצלצה

.

הגצהל

,

יוניש

וא

הרסה

לש

הנומתה

שיאמ

רשק

,

רחב

תא

שיא

רשקה

,

רחב

תויורשפא

<

הנומת

תאו

תורשפאה

היוצרה

.

תקתעה

ישנא

רשק

תעב

תחיתפ

תמישר

ישנא

רשקה

םעפב

הנושארה

,

ןקתהה

לאוש

ךתוא

םא

ךנוצרב

קיתעהל

תומש

םירפסמו

סיטרכמ

ה

-

SIM

ןקתהל

.

תלחתהל

הקתעהה

,

רחב

רושיא

.

םא

ןיא

ךנוצרב

קיתעהל

תא

ישנא

רשקה

סיטרכמ

ה

-

SIM

ןקתהל

,

רחב

לוטיב

.

ןקתהה

לאוש

םא

ךנוצרב

גיצהל

תא

ישנא

רשקה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

תיירפסב

ישנא

רשקה

.

תגצהל

ישנא

רשקה

,

רחב

רושיא

.

תמישר

ישנא

רשקה

תחתפנ

תומשהו