Nokia 5228 - תוכן מוגן

background image

תועצמאב

OMA DRM

ךנוצרבו

תובגל

ןה

תא

ירושיא

הלעפהה

ןהו

תא

ןכותה

,

ךילע

שמתשהל

תנוכתב

יוביגה

בש

-

Nokia Ovi Suite

.

ןכתיי

תוטישש

הרבעה

תורחא

אל

וריבעי

תא

תוחתפמ

הלעפהה

ךירצש

רזחשל

דחי

םע

ןכותה

,

ידכ

ךישמהל

שמתשהל

ןכותב

ןגומש

תועצמאב

OMA DRM

רחאל

טומריפ

ןורכיז

ןקתהה

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

רזחשל

תא

תוחתפמ

הלעפהה

םג

םא

םיצבקה

ןקתהב

ךתושרבש

ומגפיי

.

תורדגה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

101

background image

םא

ןקתהה

ךתושרבש

ללוכ

ןכות

ןגומ

WMDRM

,

םג

תוחתפמ

הלעפהה

םגו

ןכותה

ודבאי

רשאכ

טמרפת

תא

ןורכיז

ןקתהה

.

ןכתיי

דבאתש

תא

תוחתפמ

הלעפהה

תאו

ןכותה

םג

םא

םיצבקה

ןקתהב

ךתושרבש

ומגפיי

.

ןדבוא

תוחתפמ

הלעפהה

וא

ןכותה

לולע

ליבגהל

תא

תלוכיה

ךלש

שמתשהל

בוש

ותואב

ןכות

ןקתהב

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

םיתורישה

ךלש

.

תוחתפמ

הלעפה

םימיוסמ

םייושע

תויהל

םירושק

סיטרכל

SIM

םיוסמ

,

השיגהו

לא

ןכותה

ןגומה

הלוכי

תושעיהל

קר

רשאכ

סיטרכ

ה

-

SIM

סנכומ

ןקתהל

.

תוירונ

העדוה

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

ןופלט

<

תורואת

העדוה

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

תא

הרואתה

תמשונה

הנתמהב

,

רחב

את

'

משונ

'

הנתמהב

.

רשאכ

הרואתה

תמשונה

הנתמהב

תלעפומ

,

תרואת

ישקמ

טירפתה

הריאמ

תעמ

תעל

.

הלעפהל

וא

יוביכ

לש

תירונ

העדוהה

,

רחב

תרואת

העדוה

.

רשאכ

תירונ

העדוהה

תלעפומ

,

שקמ

טירפתה

ריאמ

ךשמב

קרפ

ןמז

תרדגהש

ידכ

עידוהל

לע

םיעוריא

אלש

ונענ

,

ןוגכ

תוחיש

אלש

ונענ

וא

תועדוה

אלש

וארקנ

.

תורדגה

החיש

תורדגה

החיש

תועצמאב

תורדגה

החיש

,

ךתורשפאב

רידגהל

תורדגה

תויפיצפס

תוחישל

ןקתהב

.

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

-

תוחיש

<

החיש

.

רחב

ןיבמ