Nokia 5228 - חסימת שיחות

background image

תויורשפאה

תונימזה

תויושע

תונתשהל

.

תיינפה

החיש

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוחיש

<

תיינפה

החיש

.

תיינפה

תוחיש

תרשפאמ

ךל

תונפהל

תוחיש

תוסנכנ

תביתל

ראודה

תילוקה

ךלש

וא

רפסמל

ןופלט

רחא

.

תלבקל

םיטרפ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

תורישה

.

1

.

רחב

תא

גוס

תוחישה

שיש

תונפהל

תורשפאו

היינפה

.

המגודל

,

תיינפהל

לכ

תוחישה

תוילוקה

,

רחב

תוחיש

תוילוק

<

לכ

תוחישה

תוילוקה

.

2

.

תלעפהל

תיינפה

תוחיש

,

רחב

הלעפה

.

3

.

תיינפהל

תוחיש

תביתל

ראודה

תילוקה

ךלש

,

רחב

הביתל

תילוק

.

4

.

תיינפהל

תוחיש

רפסמל

ןופלט

רחא

,

רחב

רפסמל

רחא

ןזהו

רפסמ

וא

רחב

שופיח

ידכ

רזחאל

רפסמ

רמשנש

תמישרב

ישנא

רשקה

.

ןתינ

ליעפהל

המכ

תויורשפא

הינפה

ליבקמב

.

לכשכ

תוחישה

תונפומ

,

למסה

גצומ

ךסמב

תיבה

.

תמיסח

תוחיש

היצקנופה

תמיסח

החיש

)

תוריש

תשר

(

תרשפאמ

ךל

ליבגהל

תא

תוחישה

התאש

עצבמ

וא

לבקמ

ןקתהב

.

המגודל

,

ךתורשפאב

ליבגהל

תא

לכ

תוחישה

תוימואלניבה

תואצויה

וא

תוחיש

תוסנכנ

רשאכ

התא

וחב

"

ל

.

יונישל

תורדגהה

,

ךילע

לבקל

תא

תמסיס

המיסחה

קפסמ

תורישה

ךלש

.

תורדגה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

103

background image

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוחיש

<

תמיסח

החיש

.

תולעפומשכ

תונוכת

החטבא

תלבגהל

תוחיש

)

ומכ

תמיסח

תוחיש

,

תצובק

םישמתשמ

הרוגס

ירפסמו

ןופלט

םיעובק

,(

ןכתיי

לכותש

גייחל

רפסמל

םוריחה

ימשרה

תנכותש

ןקתהב

ךתושרבש

.

אל

ןתינ

ליעפהל

תמיסח

תוחיש

תיינפהו

תוחיש

ליבקמב

.

תמיסח

תוחיש

תוילוק

רחב

תא

תורשפא

המיסחה

היוצרה

ו

הלעפה

,

לוטיב

וא

תקידב

בצמ

.

תמיסח

תוחיש

העיפשמ

לע

לכ

תוחישה

,

תוברל

תוחיש

םינותנ

.

19

.

ןורתפ

תויעב

תגצהל

תולאש

תוצופנ

תודוא

ןקתהה

,

רקב

יפדב

הכימתה

רצומב

תבותכב

www.nokia.com/

support

.

הלאש

:

יהמ

המסיסה

ילש

רובע

ידוק

הליענה

,

ה

-

PIN

הו

-

PUK

?

הבושת

:

דוק

הליענה

רדגומה

תרירבכ

לדחמ

אוה

12345

.

םא

תחכש

תא

דוק

הליענה

,

הנפ

קפסל

ןקתהה

ךלש

.

םא

תחכש

תא

דוק

PIN

וא

PUK

,

וא

םא

אל

תלביק

דוק

הזכ

,

הנפ

קפסל

תוריש

תשרה

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תואמסיס

,

הנפ

קפסל

תדוקנ

השיגה

,

המגודל

קפס

תוריש

טנרטניא

ירחסמ

)

ISP

(

וא

קפס

תוריש

תשר

.

הלאש

:

דציכ

ןתינ

רוגסל

םושיי

וניאש

ביגמ

?

הבושת

:

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

טירפתה

.

רחב

קזחהו

תא

למס

םושייה

רחבו

האיצי

.

הלאש

:

עודמ

תונומת

תוארנ

תושטשוטמ

?

הבושת

:

אדו

תונולחהש

םינגמה

לע

תשדע

המלצמה

םייקנ

.

הלאש

:

עודמ

תורסח

תודוקנ

לע

גצה

,

וא