Nokia 5228 - הגדרות של הודעות טקסט

background image

תויורשפא

<

תורדגה

<

תעדוה

טסקט

.

תועדוה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

54

background image

רחב

ןיבמ

תויורשפאה

תואבה

:

ידקומ

תועדוה

תגצהל

המישר

לש

לכ

ידקומ

תועדוה

טסקטה

ורדגוהש

.

דקומ

תועדוה

שומישב

רחב

תא

דקומ

תועדוהה

שמשיש

תרבעהל

תועדוה

טסקט

.

דודיק

םיוות

שומישל

תרמהב

םיוות

תכרעמל

דודיק

תרחא

)

םא

הנימז

,(

רחב

הכימת

תתחפומ

.

תלבק

חוד

רחב

םא

תשרה

תירלולסה

חלשת

תוחוד

הריסמ

רובע

תועדוהה

ךלש

)

תוריש

תשר

.(

תופקת

העדוה

רחב

תא

ךשמ

ןמזה

ובש

דקומ

תועדוהה

חלשי

בוש

תא

העדוהה

ךלש

םא

ןויסינה

ןושארה

לשכנ

)

תוריש

תשר

.(

םא

אל

ןתינ

חולשל

תא

העדוהה

ךשמב

קרפ

ןמז

הז

,

העדוהה

קחמית

דקוממ

תועדוהה

.

העדוהה

החלשנ

רותב

הנפ

לא

קפס

תורישה

ךלש

ידכ

ררבל

םא

דקומ

תועדוהה

ובש

התא

שמתשמ

לוכי

רימהל

תועדוה

טסקט

תוינבתל

תורחא

הלא

.

רוביח

ףדעומ

רחב

תא

רוביחה

שומישל

.

הנעמ

ךרד

ותוא

דקומ

רחב

םא

ךנוצרב

תעדוהש

הבוגתה

חלשית

תועצמאב

ותוא

רפסמ

לש

דקומ

תועדוה

טסקט

)

תוריש

תשר

.(

תורדגה

לש

תועדוה

הידמיטלומ

רחב

טירפת

<

תועדוה

ו

תויורשפא

<

תורדגה

<

תעדוה

הידמיטלומ

.

רחב

ןיבמ

תויורשפאה

תואבה

:

לדוג

הנומת

תרדגהל

לדוג

הנומתה

תעדוהב

הידמיטלומ

.

בצמ

תריצי

MMS

םא

רחבת

תא

תורשפאה

החנומ

,

ןקתהה

עדיי

ךתוא

םא

הסנת

חולשל

העדוה

ןכתייש

הניאש

תכמתנ

לע

-

ידי

ןקתהה

לש

ןעמנה

.

םא

רחבת

לבגומ

,

ןקתהה

ענמי

תחילש

תועדוה

ןכתייש

אלש

וכמתיי

.

ידכ

לולכל

ןכות

הזכ

תועדוהב

ךלש

אלל

העדוה

,

רחב

ישפוח

.

תדוקנ

השיג

שומישב

רחב

וזיאב

תדוקנ

השיג

השעיי

שומיש

רוביחכ

ףדעומה

.

רוזחיא

הידמיטלומ

רחב

דציכ

ךנוצרב

לבקל

תועדוה

,

םא

תורשפאה

הנימז

.

תלבקל

תועדוה

ןפואב

יטמוטוא

תשרב

תיתיבה

ךלש

,

רחב

יטמוטוא

תשרב

תיתיב

.

ץוחמ

תשרל

תיתיבה

ךלש

,

לבקתת

העדוה

תמייקש

העדוה

רוזחאל

דקומב

תועדוה