Nokia 5228 - כתיבה ושליחה של הודעות

background image

הידמיטלומ

תחלשש

)

תוריש

תשר

.(

הביתכ

החילשו

לש

תועדוה

רחב

טירפת

<

תועדוה

.

תועדוה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

47

background image

בושח

:

גהנ

הנשמב

תוריהז

תעב

תחיתפ

תועדוה

.

תועדוה

תולולע

ליכהל

תונכות

תוינודז

וא

קיזהל

ךרדב

תרחא

ןקתהל

וא

בשחמל

.

ינפל

לכותש

רוציל

תעדוה

הידמיטלומ

וא

בותכל

ראוד

,

ךילע

רידגהל

הכלהכ

תא

תורדגה

רוביחה

.

תשרה

תירלולסה

הלולע

ליבגהל

תא

לדוגה

לש

תועדוה

MMS

.

םא

הנומתה

תפסוהש

תגרוח

הלבגממ

וז

,

ןכתיי

ןקתההש

ןיטקי

התוא

ידכ

ןתינש

היהי

חולשל

התוא

ב

-

MMS

.

קר

םינקתה

םיכמותש

תונוכתב

תומאות

םילגוסמ

לבקל

גיצהלו

תועדוה

הידמיטלומ

.

הארמה

לש

העדוה

היושע

תונתשהל

םאתהב

ןקתהל

לבקמה

.

קודב

תא

תלבגמ

לדוגה

לש

תועדוה

ראוד

םע

קפס

תורישה

ךלש

.

םא

הסנת

חולשל

תעדוה

ראוד

תגרוחש

תלבגממ

לדוגה

לש

תרש

ראודה

,

העדוהה

ראשית

הייקיתב

'

ראוד

אצוי

'

ןקתההו

הסני

חולשל

התוא

שדחמ

תעמ

תעל

.

תחילש

ראוד

תשרוד

רוביח

םינותנ

,

תונויסינו

םירזוח

םינשנו

חולשל

שדחמ

תא

ראודה

םייושע

תויהל

םיכורכ

םולשתב

קפסל

תורישה

.

תייקיתב

ראודה

אצויה

,

ךתורשפאב

קוחמל

תועדוה

הלאכש

וא

ריבעהל

ןתוא

הייקיתל

'

תוטויט

.'

םושייה

'

תועדוה

'

שרוד

יתוריש

תשר

.

תחילש

תעדוה

טסקט

וא

תעדוה

הידמיטלומ

רחב

העדוה

השדח

.

תחילש

תעדוה

עמש

וא

תעדוה

ראוד

רחב

תויורשפא

<

תריצי

העדוה

תאו

תורשפאה

המיאתמה

.

תריחב

םינעמנ

וא

תוצובק

תמישרמ

ישנא

רשקה

רחב

לגרסמ

םילכה

.

תנזה

רפסמה

וא

תבותכ

ראודה

ןפואב

ינדי

שקה

לע

הדשה

לא

.

תנזה

אשונה

לש

ראודה

וא

לש

תעדוה

הידמיטלומה

ןזה

ותוא

הדשב

אשונ

.

םא

הדשה

אשונ

וניא

יולג

,

רחב

תויורשפא

<

תודש

תרתוכ

העדוה

ידכ

תונשל

תא

תודשה

םייולגה

.

תביתכ

העדוהה

שקה

לע

הדש

העדוהה

.

תפסוה

טקייבוא

העדוהל

וא

ראודל

רחב

תאו

גוס

ןכותה

יטנוולרה

.

גוס

העדוהה

יושע

תונתשהל

תעדוהל

הידמיטלומ

ססבתהב

לע

ןכותה

ףסונש

.

תחילש

העדוהה

וא

ראודה

רחב

וא

ץחל

לע

שקמ

החישה

.

ןקתהה

ךלש

ךמות

תועדוהב

טסקט

תוגרוחש

תלבגממ

םיוותה

לש

העדוה

תחא

.

תועדוה

תוכורא

רתוי

הנחלשית

הרדסכ

לש

יתש

תועדוה

וא

רתוי

.

ןכתיי

ביוחתש

לע

-

ידי

קפס

תורישה

םאתהב

.

תועדוה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

48

background image

םיוות

ילעב

תומעטה

,

םינמיס

םירחא

תויורשפאו

לש

תופש

תומיוסמ

םיכרוצ

םוקמ

בר

רתוי

,

םיליבגמו

תא

רפסמ

םיוותה

ןתינש

חולשל

העדוהב

תחא

.

ראוד

סנכנ

ב

'

תועדוה

'

תלבק

תועדוה

רחב

טירפת

<

תועדוה

ו

ראוד

סנכנ

.

הייקיתב

'

ראוד

סנכנ

,'

ןייצמ

תעדוה

טסקט

אלש

הארקנ

,

ןייצמ

תעדוה

הידמיטלומ

אלש

הארקנ

,

ןייצמ

תעדוה

עמש

אלש

הארקנ

ו

ןייצמ

םינותנ

ולבקתהש

ךרד

תוירושיק

Bluetooth

.

תעב

תלבק

העדוה

,

למסה

בותיכהו

העדוה

השדח

םיגצומ

ךסמב

תיבה

.

ידכ

חותפל

תא

העדוהה

,

רחב

הגצה

.

ידכ

חותפל

העדוה

הייקיתב

'

ראוד

סנכנ

,'

רחב

תא

העדוהה

.

הנעמל

העדוהל

הלבקתהש

,

רחב

תויורשפא

<

הנעמ

.

תועדוה

הידמיטלומ

בושח

:

גהנ

הנשמב

תוריהז

תעב

תחיתפ

תועדוה

.

תועדוה

תולולע

ליכהל

תונכות

תוינודז

וא

קיזהל

ךרדב

תרחא

ןקתהל

וא

בשחמל

.

ןכתיי

לבקתש

העדוה

תעדוהש

הידמיטלומ

הניתממ

דקומב

תועדוה