Nokia 5228 - אחזור הודעות דואר אלקטרוני

background image

ינורטקלאה

תרזעב

ךירדמ

תבית

ראודה

,

רחב

הלחתה

.

םע

תריצי

את

ראוד

שדח

,

םשה

קינעתש

אתל

ראודה

ףילחי

תא

בותיכה

את

ראוד

ןולחב

ישארה

לש

םושייה

תועדוה

.

ןתינ

רידגהל

דע

שש

תובית

ראוד

.

תחיתפ

תבית

ראודה

רחב

טירפת

<

תועדוה

תביתו

ראוד

.

םע

תחיתפ

תבית

ראודה

,

ןקתהה

לאשי

םא

ךנוצרב

רבחתהל

תביתל

ראודה

.

תורבחתהל

תביתל

ראודה

ךלש

רוזחאלו

תורתוכ

תושדח

לש

ראוד

ינורטקלא

וא

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תושדח

,

רחב

ןכ

.

תעב

תגצה

תועדוה

בצמב

ןווקמ

,

התא

רבוחמ

ןפואב

ףיצר

תביתל

ראוד

תקחורמ

ךרד

רוביח

םינותנ

.

תגצהל

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

ורזחואש

רבעב

בצמב

אל

ןווקמ

,

רחב

אל

.

תריציל

תעדוה

ראוד

ינורטקלא

השדח

,

רחב

תויורשפא

<

תריצי

העדוה

<

ראוד

ינורטקלא

.

בצמב

ןווקמ

,

םויסל

רוביח

םינותנה

תביתל

ראודה

תקחורמה

,

רחב

תויורשפא

<

קותינ

רוזחא

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

רחב

טירפת

<

תועדוה

תביתו

ראוד

.

םא

התא

בצמב

אל

ןווקמ

,

רחב

תויורשפא

<

רוביח

ידכ

חותפל

רוביח

תביתל

ראודה

תקחורמה

.

בושח

:

גהנ

הנשמב

תוריהז

תעב

תחיתפ

תועדוה

.

תועדוה

תולולע

ליכהל

תונכות

תוינודז

וא

קיזהל

ךרדב

תרחא

ןקתהל

וא

בשחמל

.

תועדוה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

51

background image

1

.

רשאכ

םייק

רוביח

חותפ

תביתל

ראוד

תקחורמ

,

רחב

תויורשפא

<

רוזחיא

ראוד

<

שדח

ידכ

רזחאל

תא

לכ

תועדוהה

תושדחה

,

םיטירפ

ורחבנש

ידכ

רזחאל

תא

תועדוהה

תורחבנה

דבלב

,

וא

לכה

ידכ

רזחאל

תא

לכ

תועדוהה

תביתמ

ראודה

.

תקספהל

רוזחא

תועדוהה

,

רחב

לוטיב

.

2

.

תריגסל

רוביחה

תגצהלו

תועדוה

ראודה

ינורטקלאה

בצמב

אל

ןווקמ

,

רחב

תויורשפא

<

קותינ

.

3

.

תחיתפל

תעדוה

ראוד

ינורטקלא

,

רחב

התוא

.

םא

תעדוה

ראודה

ינורטקלאה

אל

הרזחוא

התאו

בצמב

אל

ןווקמ

,

לאשית

םא

ךנוצרב

רזחאל

העדוה

וז

תביתמ

ראודה

.

תגצהל

םיצבק

ופרוצש

ראודל

ינורטקלא

,

חתפ

תא

העדוהה

רחבו

תא

הדש

ץבוקה

ףרוצמה

,

ןיוצמש

תועצמאב

.

םא

ץבוקה

ףרוצמה

אל

רזחוא

ןקתהל

,

רחב

תויורשפא

<

רוזחיא

.

רוזחאל

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

ןפואב

יטמוטוא

,

רחב

תויורשפא

<

תורדגה

אוד

"

ל

<

רוזחיא

יטמוטוא

.

תרדגה

ןקתהה

רוזחאל

ראוד

ינורטקלא

ןפואב

יטמוטוא

היושע

תויהל

הכורכ

תרבעהב

תויומכ

תולודג

לש

םינותנ

ךרד

תשרה

לש

קפס

תורישה

.

תלבקל

עדימ

לע

םיבויח

רובע

רודיש

םינותנ

,

הנפ

קפסל

םיתורישה

ךלש

.

תקיחמ

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

רחב

טירפת

<

תועדוה

תביתו

ראוד

.

תקיחמל

ןכותה

לש

תעדוה

ראוד

ינורטקלא

ןקתההמ

ךכ

ראשיתש

תביתב

ראודה

תקחורמה

,

רחב

תויורשפא

<

הקיחמ

<

ןופלט

דבלב

.

ןקתהה

רצוי

קתוע

-

יאר

)

mirror

(

לש

תורתוכ

תועדוה

ראודה