Nokia 5228 - התקנת יישומים

background image

הידמיטלומ

,

ץבוקכ

ףרוצמ

תעדוהל

ראוד

ינורטקלא

וא

תועצמאב

תוטיש

תוירושיק

תורחא

,

ןוגכ

תוירושיק

Bluetooth

.

ךתורשפאב

שמתשהל

םושייב

Nokia Application Installer

בש

-

Nokia Ovi Suite

ידכ

ןיקתהל

םושיי

ןקתהב

.

םילמס

להנמב

םימושייה

םינייצמ

תא

םיטרפה

םיאבה

:

םושיי

SIS

וא

SISX

םושיי

Java

םימושיי

םירחא

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

90

background image

םינומושיי

םושייה

ןקתומ

סיטרכב

ןורכיזה

בושח

:

ןקתה

שמתשהו

קר

םימושייב

תונכותבו

תורחא

תורוקממ

םינימא

,

ןוגכ

םימושיי

םהש

Symbian Signed

וא

םימושיי

ורבעש

תא

תקידב

Java Verified™

.

ינפל

הנקתהה

,

םיש

בל

םירבדל

םיאבה

:

תגצהל

גוס

םושייה

,

רפסמ

הסרגה

קפסהו

וא

ןרציה

לש

םושייה

,

רחב

תויורשפא

<

תגצה

םיטרפ

.

תגצהל

יטרפ

תדועת

החטבאה

לש

םושייה

,

רחב

םיטרפ

:

<

תודועת

:

<

תגצה

םיטרפ

.

טולש

לע

שומישה

תונוישירב

םיילטיגיד

ב

'

לוהינ

תודועת

.'

םא

ןיקתת

ץבוק

ליכמה

ןוכדע

וא

ןוקית

םושייל

םייק

,

לכות

רזחשל

תא

םושייה

ירוקמה

קר

םא

שי

ךתושרב

תא

ץבוק

הנקתהה

ירוקמה

וא

קתוע

יוביג

אלמ

לש

תליבח

הנכותה

הרסוהש

.

ידכ

רזחשל

תא

םושייה

ירוקמה

,

רסה

תא

םושייה

ןקתהו

ותוא

בוש

ץבוקמ

הנקתהה

ירוקמה

וא

קתועמ

יוביגה

.

ידכ

ןיקתהל

ימושיי

Java

שורד

ץבוק

ה

-

JAR

.

םא

ץבוק

הז

רסח

,

ןכתיי

ןקתההש

שקבי

ךממ

דירוהל

ותוא

.

םא

אל

הרדגוה

תדוקנ

השיג

רובע

םושייה

,

שקבתת

רוחבל

תחא

.

ידכ

ןיקתהל

םושיי

והשלכ

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

רותיאל

ץבוק

הנקתה

,

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

להנמ

םימושייה

.

ןיפולחל

,

שפח

יצבוק

הנקתה

תועצמאב

'

להנמ

םיצבקה

,'

וא

רחב

תועדוה

<

ראוד

סנכנ

חתפו

העדוה

הליכמש

ץבוק

הנקתה

.

2

.

ב

'

להנמ

םימושיי

,'

רחב

תויורשפא

<

הנקתה

.

םימושייב

םירחא

,

רחב

תא

ץבוק

הנקתהה

ידכ

ליחתהל

הנקתהב

.

ךלהמב

הנקתהה

,

ןקתהה

גיצמ

עדימ

יבגל

תומדקתה

הנקתהה

.

םא

התא

ןיקתמ

םושיי

אלל

המיתח

וא

הדועת

תילטיגיד

,

ןקתהה

גיצמ

הרהזא

.

ךשמה

הנקתהב

קר

םא

התא

חוטב

רוקמב

ןכותבו

לש

םושייה

.

ידכ

ליעפהל

םושיי

ןקתומ

,

רתא

תא

םושייה

טירפתב

רחאו

ךכ

רחב

תא

םושייה

.

םא

אל

הרדגוה

תייקית

תרירב

לדחמ

רובע

םושייה

,

אוה

ןקתוי

הייקיתב

םימושיי

םינקתומ

טירפתב

ישארה

.

תגצהל

תוליבח

הנכותה

ונקתוהש

וא

ורסוה

,

דעומו

הנקתהה

וא

הרסהה

,

רחב

תויורשפא

<

תגצה

ןמוי

.

םימושיי

םירחא

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

91

background image

בושח

:

ןקתהה

ךתושרבש

לוכי

ךומתל

םושייב

יטנא

-

סוריו

דחא

דבלב

.

תלעפה

רתוי

םושיימ

יטנא

-

סוריו

דחא

הלולע

עיפשהל

לע

םיעוציבה

לעו

הלועפה

לש

ןקתהה

,

וא

םורגל

ול

קיספהל

לועפל

.

רחאל

תנקתה

םימושיי

סיטרכב

ןורכיז

םאות

,

יצבוק

הנקתהה

)

.sis

,

.sisx

(

וראשיי

ןורכיזב

ןקתהה

.

םיצבקה

םילולע

שמתשהל