Nokia 5228 - הגדרות לכידה והקלטה

background image

תויורשפאה

תואבה

:

רחב

תא

הנצסה

.

וא

רובע

ןיב

בצמ

ואדיו

בצמל

הנומת

.

וא

גצה

וא

רתסה

תא

תשרה

תיניעב

)

תונומת

דבלב

.(

תלעפהל

רמייטה

ימצעה

)

תונומת

דבלב

.(

לעפה

בצמ

ףצר

)

תונומת

דבלב

.(

חתפ

תא

הירלג

.

תורדגה

הנומת

:

רחב

טקפא

עבצ

.

ןונווכל

ןוזיאה

ןבלה

.

רחב

תא

יאנת

הרואתה

םייחכונה

.

הרדגה

וז

תרשפאמ

המלצמל

קיפהל

םיעבצ

קוידב

בר

רתוי

.

ןונווכל

יוציפ

הפישחה

)

תונומת

דבלב

.(

םא

התא

םלצמ

אשונ

ההכ

לא

לומ

עקר

ריהב

ןוגכ

גלש

,

ןנווכ

תא

הפישחה

ךרעל

+1

וא

+2

ידכ

תוצפל

לע

תוריהב

עקרה

.

רובע

יאשונ

םוליצ

םיריהב

לא

לומ

עקר

ההכ

,

שמתשה

ךרעב

-1

וא

-2

.

ןונווכל

תושיגר

רואל

)

תונומת

דבלב

.(

לדגה

תא

תושיגרה

רואל

יאנתב

הרואת

הכומנ

ידכ

ענמיהל

תונומתמ

תוהכ

ידמ

תונומתמו

תושטשוטמ

.

תלדגה

תושיגרה

רואל

היושע

םג

לידגהל

תא

שערה

הנומתב

.

ןונווכל

תוידוגינ

)

תונומת

דבלב

.(

ןנווכ

תא

לדבהה

ןיב

םיקלחה

םיריהבה

םיהכהו

רתויב

הנומתב

.

המלצמ

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

66

background image

ןנווכ

תודח

)

תונומת

דבלב

.(

תגוצת

ךסמה

הנתשמ

ידכ

םיאתהל

תורדגהל

התאש

עבוק

.

תורדגה

הדיכלה

תויפיצפס

בצמל

םוליצה

.

רבעמ

ןיב

םיבצמ

אל

ספאמ

תא

תורדגהה

ועבקנש

.

םא

רחבת

הנצס

השדח

,

תורדגה

הדיכלה

ופלחוי

לע

-

ידי

הנצסה

הרחבנש

.

ךתורשפאב

תונשל

תא

תורדגה

הדיכלה

רחאל

תריחב

הנצס

,

תדימב

ךרוצה

.

תרימש

הנומתה

המלוצש

היושע

ךשמיהל

רתוי

ליגרהמ

םא

תיניש

תא

תורדגה

הלדגהה

/

הנטקה

,

הרואתה

וא

עבצה

.

םוליצ

תונומת

תעב

םוליצ

הנומת

,

דפקה

לע

תויחנהה

תואבה

:

שמתשה

יתשב

ךידי

ידכ

בצייל

תא

המלצמה

.

תוכיאה

לש

הנומת

תלדגומה

ןפואב

ילטיגיד

הכומנ

וזמ

לש

הנומת

אלש

העצוב

הב

הלדגה

)

םוז

.(

המלצמה

תסנכנ

בצמל

ןוכסיח

למשחב

םא

אל

העצוב

לכ

הלועפ

ךשמב

הקדכ

.

ךשמהל

םוליצ

תונומתה

,

רחב

ךשמה

.

םוליצל

הנומת

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

רבעמל

בצממ

ואדיו

בצמל

הנומת

,

תדימב

ךרוצה

,

רחב

<

.

2

.

תדיכלל

הנומת

,

ץחל

לע

שקמ

הדיכלה

.

לא

זיזת

תא

ןקתהה

ינפל

הנומתהש

תרמשנ

הנומתהו

תיפוסה

תגצומ

.

הלדגהל

וא

הנטקה

לש

הגוצתה

תעב

םוליצ

הנומת

,

שמתשה

ןווחמב

םוזה

.

ידכ

ריאשהל

תא

המלצמה

החותפ

עקרב

שמתשהלו

םימושייב

םירחא

,

ץחל

לע

שקמ

טירפתה

.

ידכ

רוזחל

המלצמל

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הדיכלה

.

רחאל

םוליצ

הנומת

רחאל

םוליצ

הנומת

יהשלכ

,

רחב

ןיבמ

תויורשפאה

תואבה

)

ןימז

קר

םא

תרחב

תויורשפא

<

תורדגה

<

תגצה

הנומת

המלוצש

<

ןכ

:(

חלש

תא

הנומתה

תעדוהב