Nokia 5228 - צילום תמונות ברצף

background image

תויורשפא

<

שומיש

הנומתב

<

הרדגה

תנומתכ

החיש

.

תאצקה

הנומתה

שיאל

רשק

רחב

תויורשפא

<

שומיש

הנומתב

<

האצקה

שיאל

רשק

.

הרזח

תיניעל

םוליצל

הנומת

השדח

ץחל

לע

שקמ

הדיכלה

.

התא

הנומתב

רמייט

ימצע

שמתשה

רמייטב

ימצעה

ידכ

תוהשהל

תא

םוליצה

,

ךכ

לכותש

ףרטצהל

הנומתל

.

תרדגהל

היהשהה

לש

רמייטה

ימצעה

,

רחב

<

תאו

היהשהה

השורדה

ינפל

םוליצ

הנומתה

.

תלעפהל

רמייטה

ימצעה

,

רחב

הלעפה

.

למס

ןועש

רצעה

לע

ךסמה

בהבהמ

ןמזהו

רתונה

גצומ

רשאכ

רמייטה

לעופ

.

המלצמה

םלצת

תא

הנומתה

םותב

היהשהה

הרחבנש

.

תלעפהל

רמייטה

ימצעה

,

רחב

<

<

.

פיט

:

רחב

2

תוינש

ידכ

רומשל

לע

די

הביצי

תעב

םוליצ

הנומת

.

םוליצ

תונומת

ףצרב

רחב

טירפת

<

םימושיי

<

המלצמ

.

ידכ

ליחתהל

םלצל

תונומת

ףצרב

ריהמ

,

רחב

טירפת

<

םימושיי

<

המלצמ

ו

-

<

ףצר

.

תריגסל

ןולח

תורדגהה

,

שקה

לע

ךסמה

לעמ

ןולחה

.

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

ןצחל

הדיכלה

.

ןקתהה

םלצמ

תונומת

דע

ררחשתש

תא

שקמה

וא

דע

אלמתיש

ןורכיזה

.

הציחל

הרצק

לע

שקמ

םוליצה

תרשפאמ

םלצל

18

תונומת

ףצרב

.

תונומתה

ומלוצש

תוגצומ

תשרב

.

תגצהל

הנומת

,

רחב

תא

הנומתה

.

הרזחל

תיניעל

בצמ

ףצרה

,

ץחל

לע

שקמ

הדיכלה

.

ךתורשפאב

שמתשהל

בצמב

ףצר

םג

םע

רמייטה

ימצעה

.

המלצמ

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

68

background image

לוטיבל

הלעפהה

לש

בצמ

ףצר

,

רחב

<

הנומת

תדדוב

.

תטלקה

ואדיו

תטלקה

ואדיו

םיפילק

1

.

רבעמל

בצממ

הנומת

בצמל

ואדיו

,

תדימב

ךרוצה

,

רחב

תאו

בצמ

ואדיווה

.

2

.

ידכ

ליחתהל

הטלקהב

,

ץחל

לע

שקמ

הדיכלה

וא

שקה

.

גצומ

למס

הטלקה

םודא

עמשנו

לילצ

.

3

.

תייהשהל

הטלקהה

לכב

תע

,

רחב

הייהשה

.

ידכ

ךישמהל

,

רחב

ךשמה

.

םא

ההשת

תא

הטלקהה

אלו

ץחלת

לע

ףא

שקמ

ךשמב

הקד

תחא

,

הטלקהה

רצעית

.

הלדגהל

וא

הנטקהל

)

םוז

(

לש

אשונ

םוליצה

,

שמתשה

ןצחלב

םוזה

ןקתהבש

.

4

.

תריצעל

הטלקהה

,

ץחל

לע

שקמ

הדיכלה

.

ואדיווה

פילק

רמשנ

ןפואב

יטמוטוא

הירלגב

.

וכרוא

יברמה

לש

ואדיו

פילק

אוה

כ

-

30

תוינש

תוכיאב

ףותיש

ו

-

90

תוקד

םע

תורדגה

תוכיא

תורחא

.

םידקפ