Nokia 5228 - העברת וידאו קליפים מהמחשב

background image

תויורשפאה

תואבה

:

שודיח

הדרוה

שודיחל

הדרוה

הקספוהש

וא

הלשכנ

.

לוטיב

הדרוה

לוטיבל

הדרוה

.

יטרפ

ואדיו

פילק

גצה

עדימ

תודוא

ואדיו

פילק

.

שופיח

שפח

ואדיו

פילק

.

ןזה

חנומ

שופיח

םאותה

םשל

ץבוקה

.

בצמ

ןורכיז

תגצהל

תומכ

ןורכיזה

ןימזה

ןורכיזהו

אצמנה

שומישב

.

ןוימ

יפל

ןיימ

ואדיו

םיפילק

.

רחב

תא

הירוגטקה

היוצרה

.

הרבעה

הקתעהו

רבעה

וא

קתעה

ואדיו

םיפילק

.

רחב

הקתעה

וא

הרבעה

תאו

הייקיתה

היוצרה

.

תרבעה

ואדיו

םיפילק

בשחמהמ

רבעה

תא

ואדיווה

םיפילק

ךלש

םינקתהמ

םימאות

תועצמאב

לבכ

םינותנ

םאות

גוסמ

USB

.

קר

ואדיו

םיפילק

תינבתב

תכמתנה

לע

-

ידי

ןקתהה

ךלש

םיגצומ

.

1

.

תגצהל

ןקתהה

ןקתהכ

ביכר

ןורכיז

בשחמב

וילאש

ךתורשפאב

ריבעהל

לכ

ץבוק

םינותנ

אוהש

,

רבחתה

תועצמאב

לבכ

םינותנ

גוסמ

USB

.

2

.

רחב

ןוסחא

ינוציח

בצמכ

רוביחה

.

שי

סינכהל

ןקתהל

סיטרכ

ןורכיז

םאות

.

זכרמ

ואדיווה

לש

Nokia

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

74

background image

3

.

רחב

תא

ואדיווה

םיפילק

ךנוצרבש

קיתעהל

בשחמהמ

.

4

.

רבעה

תא

ואדיווה

םיפילק

לא

E:\My Videos

סיטרכב

ןורכיזה

.

ואדיווה

םיפילק

תרבעהש

םיעיפומ

הייקיתב

'

יעטק

ואדיווה

ילש

.'

תורדגה

זכרמ

ואדיווה

הגוצתב

תישארה

לש

זכרמ

ואדיווה

,

רחב

תויורשפא

<

תורדגה

ןיבמו

תויורשפאה

תואבה

:

תריחב

תוריש

ואדיו

רחב

תא

יתוריש

ואדיווה

ךנוצרבש

ועיפויש

זכרמב

ואדיווה

.

ומכ

ןכ

,

ךתורשפאב

ףיסוהל

,

ריסהל

,

ךורעל

גיצהלו

תא

יטרפ

תוריש

ואדיווה

.

ןיא

ךתורשפאב

ךורעל

יתוריש

ואדיו

ונקתוהש

שארמ

.

תורדגה

רוביח

תרדגהל

דעי

תשרה

שמשמה

רובע

רוביח

תשרה

,

רחב

רוביח

תשר

.

תריחבל

רוביחה

ןפואב

ינדי

לכב

םעפ

זכרמש

ואדיווה

חתופ

רוביח

תשר

,

רחב

לאש

דימת

.

הלעפהל

וא

לוטיב

לש

רוביח

GPRS

,

רחב

רושיא

שומיש

ב

-

GPRS

.

הלעפהל

וא

לוטיב

לש

הדידנ

,

רחב

רושיא

הדידנ

.

תרקב

םירוה

תרדגהל

תלבגמ

ליג

יעטקל

ואדיו

.

המסיסה

תשרדנה

ההז

דוקל

הליענה

לש

ןקתהה

.

תרדגה

ןרציה

רובע

דוק

הליענה

איה

12345

.

יתורישב

ואדיו

יפל

השירד

,

יעטק

ואדיו

ילעב

תלבגמ

ליג

ההז

וא

ההובג

רתוי

וזמ

תרדגהש

םירתסומ

.

ןורכיז

ףדעומ

הריחבל

םא

ואדיו

םיפילק

התאש

דירומ

ורמשיי

ןורכיזב

ןקתהה

וא

סיטרכב

ןורכיז

םאות

.

תונומת