Nokia 5228 - פתרון בעיות

background image

תועיפומש

תודוקנ

תולוטנ

עבצ

וא

תוריהב

לכב

םעפ

ינאש

ליעפמ

תא

ןקתהה

?

הבושת

:

יהוז

העפות

תינייפוא

לש

גוס

הגוצת

הז

.

תוגוצת

תומיוסמ

תויושע

ליכהל

תודוקנ

וא

םילסקיפ

םיראשנש

םילעפומ

וא

םייובכ

.

יהוז

העפות

הליגר

,

אל

הלקת

.

ןורתפ

תויעב

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

104

background image

הלאש

:

עודמ

יניא

לוכי

רתאל

תא

ןקתהה

לש

ירבח

ךלהמב

שומיש

ב

-

Bluetooth

?

הבושת

:

קודב

ינשש

םינקתהה

םימאות

,

םהינשבש

תלעפומ

תוירושיק

Bluetooth

םניאשו

בצמב

רתסנ

.

ףסונב

,

אדו

קחרמהש

ןיב

ינש

םינקתהה

ןטק

מ

-

10

םירטמ

ןיאשו

תוריק

וא

םילושכמ

םירחא

ןיב

ינש

םינקתהה

.

הלאש

:

עודמ

יניא

חילצמ

םייסל

רוביח

Bluetooth

?

הבושת

:

םא

ןקתה

רחא

רבוחמ

ןקתהל

ךתושרבש

,

ךתורשפאב

םייסל

תא

רוביחה

ןקתההמ

רחאה

,

וא

לטבל

תא

תוירושיק

Bluetooth

ןקתהב

ךלש

.

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

Bluetooth

<

Bluetooth

<

קספומ

.

הלאש

:

המ

תושעל

םא

ןורכיזה

אלמ

?

הבושת

:

קחמ

םיטירפ

ןורכיזהמ

.

םא

העדוהה

ןיא

קיפסמ

ןורכיז

עוציבל

הלועפה

.

וקחמ

קלח

םינותנהמ

הליחת

.

וא

טעמ

ןורכיז

.

קחמ

קלח

םינותנהמ

ןורכיזמ

ןופלטה

.

תגצומ

תעב

תקיחמ

רפסמ

םיטירפ

וב

-

תינמז

,

קחמ

םיטירפ

דחא

דחא

,

לחתהו

םיטירפב

םינטקה

רתויב

.

הלאש

:

עודמ

יניא

חילצמ

רוחבל

שיא

רשק

רובע

העדוהה

?

הבושת

:

סיטרכ

שיא

רשקה

וניא

ליכמ

רפסמ

ןופלט

,

תבותכ

וא

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

.

רחב

טירפת

<

ישנא

רשק

תאו

שיא

רשקה

םיאתמה

ךורעו

תא

סיטרכ

שיא

רשקה

.

הלאש

:

דציכ

ןתינ

קתנל

רוביח

םינותנ

םא

ןקתהה

ליחתמ

רוביח

םינותנ

בוש

בושו

?

הבושת

:

ןכתיי

ןקתההש

הסנמ

רזחאל

תעדוה

הידמיטלומ

דקוממ

תועדוה

הידמיטלומה

.

ידכ

רוצעל

תריצי

רוביח

םינותנ

לע

-

ידי

ןקתהה

,

רחב

טירפת

<

תועדוה

ו

תויורשפא

<

תורדגה

<

תעדוה

הידמיטלומ

<

רוזחיא

הידמיטלומ

.

רחב

ינדי

ידכ

דקומש

תועדוה

הידמיטלומה

רומשי

תועדוה

ורזחואיש

דעומב

רחואמ

רתוי

,

וא

קספומ

ידכ

םלעתהל

לכמ

תועדוה

הידמיטלומה

תוסנכנה

.

םא

רחבת

תורשפאב

ינדי

,

לבקת

העדוה

רשאכ

לבקתת

העדוה

השדח

זכרמב

תועדוה

הידמיטלומה

.

םא

רחבת

קספומ

,

ןקתהה

אל

רוציי

ירוביח

תשר

םהשלכ

םירושקה

תועדוהל

הידמיטלומ

.

תרדגהל

ןקתהה

שומישל

רוביחב

ינותנ

הנמ

קר

םא

ליעפת

םושיי

וא

הלועפ

םישרודה

תאז

,

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

תורדגה

לוהינ

<

םינותנ

תוליבחב

<

רוביח

םינותנ

תוליבחב

<

שרדנשכ

.

םא

ךילה

הז

אל

רזוע

,

הבכ

תא

ןקתהה

לעפהו

ותוא

בוש

.

הלאש

:

םאה

ןתינ

שמתשהל

ןקתהב

Nokia

םדומכ

סקפ

םע

בשחמ

םאות

?

הבושת

:

אל

ןתינ

שמתשהל

ןקתהב

ךתושרבש

םדומכ

סקפ

.

םע

תאז

,

תועצמאב

תיינפה

תוחיש

)

תוריש

תשר

,(

ךתורשפאב

תונפהל

תוחיש

סקפ

תוסנכנ

רפסמל

סקפ

.

ןורתפ

תויעב

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

105

background image

הלאש

:

דציכ

ןתינ

לייכל

תא

ךסמה

?

הבושת

:

ךסמה

ליוכמ

לעפמב

.

םא

שי

ךרוצ

לייכל

תא

ךסמה

שדחמ

,

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

ןופלט

<

טלק

עגמ

<

לויכ

ךסמ

עגמ

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

.

הלאש

:

עודמ

ינא

לבקמ

תא

תעדוה

האיגשה

הדועת

הפקותש

גפ

וא

הדועתה

ןיידע

אל

הפקת

רשאכ

ינא

ןיקתמ

םושיי

יתדרוהש

?

הבושת

:

םא

גצומ

הדועת

הפקותש

גפ

וא

הדועתה

ןיידע

אל

הפקת

םג

םא

הדועתה

הרומא

תויהל

הפקת

,

אדו

ךיראתהש

העשהו

םייחכונה

םירדגומה

ןקתהב

ןכא

םינווכמ

הכלהכ

.

ןכתיי

תגלידש

לע

תרדגה

ךיראתה

העשהו

תעב

תלעפה

ןקתהה

םעפב

הנושארה

,

וא

ןכתיי

תשרהש

תירלולסה

הלשכנ

ןוכדעב

תורדגה

הלא

ןקתהב

ךתושרבש

.

ידכ

רותפל

תא

היעבה

,

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

ןופלט

<

לוהינ

ןופלטה

<

תורדגה

ןרצי

.

רזחש

תא

תורדגה

ןרציה

רחאלו

הלעפה

שדחמ

לש

ןקתהה

,

רדגה

תא

ךיראתה

העשהו

םינוכנה

.

20

.

הנגה

לע

הביבסה

ןוכסיח

היגרנאב

ךניא

ךירצ

ןועטל

תא

הללוסה

םיתעל

הכ

תובורק

םא

עצבת

תא

תולועפה

תואבה

:

רוגס

םימושיי

ירוביחו

םינותנ

,

ומכ

המגודל

רוביח

ה

-

Bluetooth

,

רשאכ

םניא

שומישב

.

לטב

םילילצ

אל

םייחרכה

,

ןוגכ

ילילצ

חול

עגמ

חולו

םישקמ

.

רוזחימ

םותב

ייח

ןקתה

הז

,

ןתינ

רזחשל

תא

לכ

וירמוח

םירמוחכ

היגרנאו

.

ידכ

חיטבהל

הכלשה

שומישו

רזוח

םיניקת

,

Nokia

תלעופ

ףותישב

םע

היפתוש

ךרד

תינכות

םשב

We:recycle

.

תלבקל

עדימ

תודוא

ןפוא

רוזחימה

לש

ירצומ

Nokia

םינשי

רותיאו

לש

ירתא

ףוסיא

,

רקב

תבותכב

www.nokia.com/werecycle

,

וא

תועצמאב

ןקתה

דיינ

,

nokia.mobi/werecycle

,

וא

רשקתה

לא

זכרמ

תורישה

לש

Nokia

.

רזחמ

תוזירא

םיכירדמו

שמתשמל

יפל

תטיש

רוזחימה

תימוקמה

.

למס

לס

רוזחימה

קוחמה

לעב

םילגלגה

לעש

רצומה

,

דועיתה

וא

הזיראה

,

ריכזמ

ךל

לכש

םירצומה

םיילמשחה