Nokia 5228 - הגדרות רשת

background image

תוירושיק

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

77

background image

תודוקנ

השיג

תריצי

תדוקנ

השיג

השדח

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

םידעי

.

ןכתיי

לבקתש

תא

תורדגה

תדוקנ

השיגה

העדוהב

קפסמ

תוריש

.

ןכתיי

קפסש

תורישה

רידגה

שארמ

קלח

תודוקנמ

השיגה

ןקתהב

)

וא

ןלוכ

,(

ךכ

אלש

לכות

תונשל

,

רוציל

,

ךורעל

וא

ריסהל

ןתוא

.

רשאכ

התא

חתופ

הצובק

לש

תודוקנ

השיג

)

,

,

,(

ךתורשפאב

תוארל

תא

יגוס

תודוקנ

השיגה

:

ןויצל

תדוקנ

השיג

תנגומ

ןויצל

תדוקנ

השיג

לש

תונמ

םינותנ

תריציל

תדוקנ

השיג

השדח

,

רחב

תדוקנ

השיג

.

ןקתהה

שקבמ

קודבל

םירוביח

םינימז

.

רחאל

שופיחה

,

םירוביח

םינימזש

רבכ

םיגצומ

ןתינו

םפתשל

תועצמאב

תדוקנ

השיג

השדח

.

םא

התא

גלדמ

לע

בלש

הז

,

התא

שקבתמ

רוחבל

תטיש

רוביח

עובקלו

תא

תורדגהה

תוצוחנה

.

תכירעל

תורדגהה

לש

תדוקנ

השיג

,

חתפ

תצובק

תודוקנ

השיג

רחבו

תדוקנ

השיג

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תלביקש

קפסמ

תורישה

.

םש

רוביח

תנזה

םש

רובע

רוביחה

.

ץורע

םינותנ

רחב

תא

גוס

רוביח

םינותנה

.

םאתהב

רוביחל

םינותנה

רחבתש

,

קר

תודש

תורדגה

םימיוסמ

ויהי

םינימז

.

אלמ

תא

תודשה

םינמוסמה

ב

תשרדנ

הרדגה

וא

תיבכוכב

(*)

המודא

.

ןתינ

ריאשהל

תודש

םירחא

םיקיר

,

אלא

םא

קפס

תורישה

הרוה

תרחא

.

ידכ

שמתשהל

רוביחב

םינותנ

,

לע

קפס

תורישה

ךומתל

הנוכתב

וז

,

הרקמבו

ךרוצה

ליעפהל

התוא

רובע

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

.

הריצי

לש

תוצובק

תודוקנ

השיג

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

םידעי

.

םימושיי

םימיוסמ

םירשפאמ

ךל

שמתשהל

תוצובקב

לש

תודוקנ

השיג

רובע

ירוביח

תשר

.

ידכ

ענמיהל

תריחבמ

תדוקנ

השיג

הדיחי

לכב

םעפ

ןקתההש

רצוי

רוביח

תשרל

,

ךתורשפאב

רוציל

הצובק

הליכמה

תודוקנ

השיג

תונוש

רוביחל

תשרל

וז

רידגהלו

תא

רדסה

ובש

השעיי

שומישה

תודוקנב

השיגה

.