Nokia 5228 - נקודות גישה למנות נתונים

background image

תיטנוולרה

םא

הניא

תנמוסמ

רבכ

רחבו

תויורשפא

<

ןוגרא

<

הקתעה

דעיל

רחא

.

יונישל

תופידעה

לש

תדוקנ

השיג

ךותב

הצובקה

,

רחב

תויורשפא

<

ןוגרא

<

יוניש

תופידע

.

תודוקנ

השיג

תונמל

םינותנ

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

םידעי

<

תדוקנ

השיג

לעפו

םאתהב

תוארוהל

לעש

-

יבג

ךסמה

.

תכירעל

תדוקנ

השיג

ינותנל

הנמ

,

חתפ

תא

תחא

תוצובקמ

תודוקנ

השיגה

רחבו

תדוקנ

השיג

תנמוסמה

תועצמאב

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תלביקש

קפסמ

תורישה

.

רחב

ןיבמ

תויורשפאה

תואבה

:

םש

תדוקנ

השיג

לבקת

תא

םש

תדוקנ

השיגה

קפסמ

תורישה

.

םש

שמתשמ

ןכתיי

היהיש

ךרוצ

םשב

שמתשמה

תריציל

רוביח

םינותנ

.

בורב

םירקמה

םש

שמתשמה

קפוסמ

לע

-

ידי

קפס

תורישה

.

תשקב

המסיס

םא

ךילע

ןיזהל

תא

המסיסה

לכב

םעפ

התאש

רבחתמ

תרשל

,

וא

םא

ךניא

הצור

רומשל

תא

המסיסה

ןקתהב

,

רחב

ןכ

.

המסיס

ןכתיי

היהיש

ךרוצ

המסיסב

תריציל

רוביח

םינותנ

.

בורב

םירקמה

המסיסה

תקפוסמ

לע

-

ידי

קפס

תורישה

.

תומיא

רחב

חטבואמ

ידכ

חולשל

תא

המסיסה

תנפצומ

דימת

וא

ליגר

ידכ

חולשל

תא

המסיסה

תנפצומ

רשאכ

ןתינ

.

ףד

תיבה

םאתהב

תדוקנל

השיגה

התאש

רידגמ

,

ןזה

תא

תבותכ

טנרטניאה

וא

תא

תבותכ

דקומ

תועדוה

הידמיטלומה

.

שומיש

תדוקנב

השיג

רחב

רחאל

רושיא

םא

ךנוצרב

ןקתההש

שקבי

רושיא

ינפל

רצונש

רוביחה

תועצמאב

תדוקנ

השיגה

,

וא

יטמוטוא

םא

ךנוצרב

ןקתההש

רבחתי

דעיל

ןפואב

יטמוטוא

תועצמאב

תדוקנ

השיגה

.

רחב

תויורשפא

<

תורדגה

תומדקתמ

ןיבמו

תויורשפאה

תואבה

:

גוס

תשרה

רחב

תא

גוס

לוקוטורפ

טנרטניאה

תרבעהל

םינותנ

לא

ןקתהה

ונממו

.

תורדגהה

תורחאה

תויולת

גוסב

תשרה

רחבנש

.

תוירושיק

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

79

background image

תבותכ

IP

לש

ןופלטה

)

רובע

IPv4

דבלב

— (

ןזה

תא

תבותכ

ה

-

IP

לש

ןקתהה

.

תובותכ

DNS

ןזה

תא

תובותכ

ה

-

IP

לש

תרש

ה

-

DNS

ישארה

ינשמהו

,

םא

קפס

תורישה

שרוד

תאז

.

תלבקל

תובותכ

הלא

,

הנפ

קפסל

יתוריש

טנרטניאה

ךלש

.

תבותכ

תרש

proxy

ןזה

תא

תבותכ

תרש

ה

-

Proxy

.

רפסמ

תאיצי

proxy

ןזה

תא

רפסמ

האיציה

לש

תרש

ה

-

Proxy

.

ירוביח

םינותנ

םיליעפ

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

להנמ

םירוביחה

.

תגוצתב

ירוביח

םינותנה

םיליעפה

,

ךתורשפאב

תוארל

ירוביח

םינותנ

םיחותפ

:

תוחיש

םינותנ

packet data connections

םויסל

רוביח

,

רחב

תויורשפא

<

קותינ

.

םויסל

לכ

םירוביחה

םיחותפה

,

רחב

תויורשפא

<

קותינ

לכה

.

תגצהל

יטרפ

רוביח

,

רחב

תויורשפא

<

םיטרפ

.

ןורכניס

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

תוירושיק

<

תרבעה

םינותנ

<

ןורכניס

.

םושייה

'

ןורכניס

'

רשפאמ

ךל

ןרכנסל

תא

תורעהה

,

תא

יכרע

חול

הנשה

,

תא

תועדוה

טסקטה