Nokia 5228 - פעולות מסך מגע

background image

םייביטקארטניא

תחיתפל

םושיי

ןועשה

,

רחב

תא

ןועשה

)

1

.(

תחיתפל

חול

הנשה

וא

יונישל

ליפורפה

,

רחב

תא

ךיראתה

וא

תא

םש

ליפורפה

)

2

.(

הגצהל

וא

יונישל

לש

תורדגה

תוירושיק

)

(

וא

תגצהל

םיעוריא

וצמחוהש

,

רחב

תא

הניפה

תינמיה

הנוילעה

)

3

.(

עוציבל

תחיש

ןופלט

,

רחב

ןופלט

וא

)

4

.(

תחיתפל

תמישר

ישנא

רשקה

,

רחב

ישנא

רשק

וא

)

5

.(

תחיתפל

טירפתה

ישארה

,

שקה

לע

שקמ

טירפתה

)

6

.(

תלחתה

שומישה

תרושב

ישנא

רשקה

תלחתהל

שומישה

תרושב

ישנא

רשקה

תפסוהלו

ישנא

רשקה

ךסמל

תיבה

,

רחב

<

תויורשפא

<

שיא

רשק

שדח

לעפו

לע

-

יפ

תוארוהה

.

יוניש

תכרע

אשונה

וא

ירוציק

ךרדה

ךסמב

תיבה

רחב

טירפת

<

תורדגה

ו

-

ישיא

<

ךסמ

תיבה

.

ישקמ

הקיסומ

רשאכ

הקיסומה

וא

וידרה

םילעופ

עקרב

,

ינצחל

הקיסומה

)

הלעפה

/

היהשה

,

גוליד

הרוחא

גולידו

המידק

(

םיגצומ

ךסמב

תיבה

.

תלבק

השיג

טירפתל

ידכ

לבקל

השיג

טירפתל

,

ץחל

לע

שקמ

טירפתה

.

תחיתפל

םושיי

וא

הייקית

טירפתב

,

רחב

תא

טירפה

.

תולועפ

ךסמ

עגמ

השקה

השקהו

הלופכ

תחיתפל

םושיי

וא

ביכר

רחא

ךסמב

עגמה

,

ךילע

שיקהל

ךרדב

ללכ

תרזעב

עבצאה

וא

תרזעב

טעה

.

םע

תאז

,

ידכ

חותפל

תא

םיטירפה

םיאבה

,

ךילע

שיקהל

םהילע

םיימעפ

.

תליחת

שומישה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

21

background image

בושח

:

שמתשה

קר

טעב

רשואש

לע

ידי

Nokia

שומישל

ןקתהב

הז

.

שומיש

טעב

רחא

לולע

םורגל

לוטיבל

תוירחא

לכמ

גוס

אוהש

הלחש

לע

ןקתהה

,

לולעו

עוגפל

ךסמב

עגמה

.

ענמיה

תטירשמ

ךסמ

עגמה

.

םלועל

לא

שמתשת

טעב

/

ןורפיע

םיליגר

וא

םיצפחב

םידח

םירחא

הביתכל

לע

ךסמ

עגמה

.

טוריפ

םיטירפ

םושייב

,

ןוגכ

הייקיתה

'

תוטויט

'

תמישרב

תויקיתה

ב

'

תועדוה

'

פיט

:

תעב

תחיתפ

תגוצת

המישר

,

טירפה

ןושארה

רבכ

ןמוסמ

.

תחיתפל

טירפה

ןמוסמה

,

שקה

וילע

םעפ

תחא

.

םימושיי

תויקיתו

טירפתב

תעב

שומיש

גוסב

תגוצת

המישרה

םיצבק

תמישרב

םיצבק

,

המגודל

,

הנומת

תגוצתב

תונומת

יעטקו

ואדיו

הירלגב

.

םא

שיקת

לע

ץבוק

וא

לע

טירפ

המוד

םעפ

תחא

,

אוה

אל

חתפיי

אלא

ןמוסי

.

ידכ

תוארל

תא

תויורשפאה

תונימזה

רובע

טירפה

,

רחב

תויורשפא

וא

,

םא

תורשפאה

הנימז

,

רחב

למס

לגרסמ

םילכ

.

הריחב

דועיתב

הז

שמתשמל

,

תחיתפ

םימושיי

וא

םיטירפ

לע

-

ידי

השקה

םהילע

םעפ

וא

םיימעפ

תארקנ

"

הריחב

."

םא

ךילע

רוחבל

המכ

םיטירפ

ףצרב

,

םיטירפה

טירפתב

הריחבל

םידרפומ

תועצמאב

םיציח

.

תריחבל

תויורשפא

<

ךירדמ

שמתשמל

,

שקה

לע

תויורשפא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךירדמ

שמתשמל

.

הרירג

ידכ

רורגל

,

חנה

תא

עבצאה

וא

תא

טעה

לע

ךסמה

רורגו

תא

טירפה

ךרואל

ךסמה

.

ידכ

לולגל

הלעמל

וא

הטמל

ףדב

טנרטניא

,

רורג

תא

ףדה

תרזעב

עבצאה

וא

טעה

.

תליחת

שומישה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

22

background image

הזזה

ידכ

זיזהל

,

קלחה

תא

עבצאה

וא

תא

טעה

תוריהמב

הלאמש

וא

הנימי

לע

ךסמה

.

תעב

תגצה

הנומת

,

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

האבה

וא

תמדוקה

,

זזה

תא

הנומתה

הלאמש

וא

הנימי

,

המאתהב

.

הזזה

לוטיבל

תליענ

ךסמ

עגמה

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמ

עגמה

,

ץחל

לע

ןצחל

הלעפהה

/

יוביכ

וא

לע

שקמ

טירפתה

זזהו

תא

ךיתועבצא

הנימי

וא

הלאמש

.

הזזה

לוטיבל

תליענ

ךסמ

עגמה

תקתשהלו

החיש

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמ

עגמה

ילבמ

תונעל

החישל

,

זזה

ןימימ

לאמשל

.

לוצלצה

קתשומ

ןפואב

יטמוטוא

.

ידכ

תונעל

החישל

,

ץחל

לע

שקמ

החישה

,

וא

ידכ

תוחדל

תא

החישה

,

ץחל

לע

שקמ

םויסה

.

הזזה

הנעמל

החישל

ידכ

תונעל

החישל

תסנכנ

,

זזה

לאמשמ

ןימיל

.

זזה

ידכ

קיספהל

תא

הארתהה

.

ידכ

קיספהל

לילצ

הארתה

תילוק

,

זזה

לאמשמ

ןימיל

.

ידכ

ריבעהל

תא

הארתהה

בצמל

קינדונ

,

זזה

ןימימ

לאמשל

.

הלילג

ידכ

לולגל

הלעמל

וא

הטמל

תומישרב

םע

ספ

הלילג

,

רורג

תא

ןווחמה

לש

ספ

הלילגה

.

תוגוצתב

המישר

תומיוסמ

,

ךתורשפאב

לולגל

לע

-

ידי

תחנה

עבצאה

וא

טעה

לע

טירפ

המישר

ותרירגו

הלעמ

וא

הטמ

.

ידכ

לולגל

ןיב

ישנא

רשק

,

חנה

תא

עבצאה

וא

תא

טעה

לע

שיא

רשק

רורגו

הלעמל

וא

הטמל

.

פיט

:

ידכ

גיצהל

רואית

רצק

לש

למס

,

חנה

תא

עבצאה

וא

תא

טעה

לע

למסה

.

םירואית

םניא

םינימז

רובע

לכ

םילמסה

.

תרואת

עקר

לש

ךסמ

עגמ

תרואת

עקרה

לש

ךסמ

עגמה

תיבכנ

רחאל

קרפ

ןמז

והשלכ

לש

רסוח

תוליעפ

.

תלעפהל

תרואת

עקרה

לש

ךסמה

,

שקה

לע

ךסמה

.

םא

ךסמ

עגמה

םישקמהו

םילוענ

,

השקה

לע

ךסמה

הניא

הליעפמ

תא

תרואת

עקרה

לש

ךסמה

.

לוטיבל

תליענ

ךסמה

םישקמהו

,

טסה

תא

גתמ

הליענה

.

תליחת

שומישה

©

2010

Nokia

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

23

background image

שקמ

הידמ

ידכ

חותפל

םימושיי

ןוגכ

ןגנ

הקיסומה

וא

ןפדפדה

,

רחב

תא

שקמ

הידמה

)

(

ידכ

חותפל

תא

תרוש

הידמה

רחבו

תא