Nokia 5228 - Unos prediktivnog teksta

background image

Unos prediktivnog teksta

Kada upotrebljavate prediktivni unos tekst, kako biste unijeli riječ, odaberite jednu

brojčanu tipku za svako slovo u riječi. Prediktivni način unosa teksta temelji se na

ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos

teksta nije dostupan za sve jezike.
1. Za aktiviranje unosa prediktivnog teksta za sve uređivače na uređaju odaberite

>

Aktiviraj predviđanje.

2. Napišite riječ. Primjerice, za pisanje riječi "Nokia" kada je odabran engleski

rječnik odaberite 6 za N, 6 za o, 5 za k, 4 za i te 2 za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.

3. Ako riječ nije ispravna, birajte * sve dok se ne prikaže odgovarajući rezultat. Ako

riječ nije u rječniku, odaberite Napiši, unesite riječ pomoću tradicionalnog

načina unosa teksta te odaberite U redu.
Ako se nakon riječi prikazuje znak ?, to znači da je nema u rječniku. Da biste

dodali riječ u rječnik, odaberite *, unesite riječ uobičajenim načinom unosa

teksta i odaberite U redu.

4. Za umetanje interpunkcijskog znaka odaberite *.

Pisanje teksta

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

45

background image

5. Za umetanje razmaka odaberite 0.