Nokia 5228 - Ену нүктесі топтарын жасау

background image

Ену нүктесі топтарын жасау

Меню > Параметры және Связь > Пункты назнач. тармақтарын таңдаңыз.
Кейбір қолданбалар желі қосылымдары үшін кіру орны топтарын пайдалануға

мүмкіндік береді.
Құрылғы желіге қосылған сайын бір кіру орнын таңдауды болдырмау үшін сол

желіге қосылу үшін, әр түрлі кіру орындары бар топты жасауға және кіру

орындарының пайдаланылу ретін анықтауға болады.
Жаңа кіру орны тобын жасау үшін, Функции > Управление > Новый пункт

назнач. тармағын таңдаңыз.
Кіру орны тобына кіру орындарын қосу үшін, топты және Функции > Новая

точка доступа опциясын таңдаңыз. Басқа топтан бар кіру орнын көшіру үшін,

топты таңдап, бөлектелмеген болса, тиісті кіру орнын түртіңіз және Функции >

Упорядочить > Скопир. в др. пункт опциясын таңдаңыз.
Кіру орнының топ ішіндегі басымдылығын өзгерту үшін, Функции >

Упорядочить > Изменить приоритет опциясын таңдаңыз.