Nokia 5228 - Пакеттік деректерге байланыстары

background image

Пакеттік деректерге байланыстары

Меню > Параметры және Связь > Пункты назнач. > Точка доступа

тармағын таңдаңыз да, дисплейде көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
Пакеттік деректерге кіру орнын жөндеу үшін, кіру орны топтарының біреуін

ашыңыз да,

деп белгіленген кіру орнын таңдаңыз.

Провайдеріңіздің нұсқауларын орындаңыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Имя точки доступа — Кіру орнының атын провайдерден аласыз.

● Имя пользователя — Деректер қосылымын жасау үшін, пайдаланушы аты

қажет болуы мүмкін, оны әдетті провайдер береді.

● Запрос пароля — Серверге кірген сайын құпия сөзді енгізу қажет болса

немесе құпия сөзді құрылғыда сақтағыңыз келмесе Да опциясын таңдаңыз.

● Пароль — Деректер қосылымын жасау үшін, құпия сөз қажет болуы мүмкін,

оны әдетте провайдер береді.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

92

background image

● Аутентификация — Құпия сөзді әрқашан шифрланған түрде жіберу үшін,

С защитой опциясын таңдаңыз немесе мүмкін болғанда құпия сөзді

шифрланған түрде жіберу үшін, Обычная опциясын таңдаңыз.

● Домашняя страница — Орнатып жатқан кіру орнына байланысты веб-

мекенжайды немесе мультимедиалық хабар орталығының мекенжайын

енгізіңіз.

● Использ. точку доступа — Осы кіру орнын пайдаланатын қосылымды

жасаудан бұрын құрылғы құптауды сұрауы үшін, После подтвержд.

опциясын таңдаңыз немесе құрылғы осы кіру орнын пайдаланып

тағайындалған мекенжайға автоматты түрде қосылуы үшін,

Автоматически опциясын таңдаңыз.

Функции > Дополнит. параметры тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Тип сети — Құрылғыдан және құрылғыға деректерді тасымалдайтын

интернет протокол түрін таңдаңыз. Басқа баптаулар таңдалған желі түріне

байланысты.

● IP-адрес телефона (тек IPv4 үшін) — Құрылғының IP мекенжайын енгізіңіз.

● Адреса DNS — Провайдер талап етсе, негізгі және қосымша DNS

серверлердің IP мекенжайларын енгізіңіз. Бұл мекенжайларды алу үшін,

интернет провайдеріңізге хабарласыңыз.

● Адрес прокси-сервера — Прокси сервердің мекенжайын енгізіңіз.

● Номер порта прокси — Прокси-сервердің порт нөмірін енгізіңіз.