Nokia 5228 - USB

background image

USB

Меню > Параметры және Связь > USB тармақтарын таңдаңыз.
Құрылғыны үйлесімді деректер кабелі жалғанған

сайын байланыс мақсаты сұралатындай етіп реттеу

үшін, Запрос при подключ. > Да тармағын таңдаңыз.
Запрос при подключ. опциясы ажыратылған болса

немесе байланыс қосылып тұрғанда, режимді өзгерту

керек болса, Режим подключ. USB тармағын және

төмендегілер ішінен таңдаңыз:
● Ovi Suite — Nokia Ovi Suite және Nokia Software

Updater сияқты Nokia PC қолданбаларын

пайдаланыңыз.

● Накопитель — Телефон және үйлесімді

компьютер арасында деректерді алмастырыңыз.

● Передача изображ. — Суреттерді үйлесімді

принтер арқылы басып шығарыңыз.

● Передача м-файлов — Музыканы Nokia Ovi Player немесе Windows Media

Player көмегімен қадамдастырыңыз.

Байланыс

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

100