Nokia 5228 - Оятар

background image

Оятар

Меню > Приложен. > Часы опциясын таңдаңыз.
Жаңа оятар орнату үшін, Нов. сигнал опциясын таңдаңыз. Ояту уақытын

орнатыңыз. Оятардың қайталану параметрін және оның қайталану уақытын

орнату үшін, Повтор опциясын, одан кейін Готово опциясын таңдаңыз.
Белсенді және белсенді емес оятарларды көру үшін, Сигналы опциясын

таңдаңыз. Оятар қосылған кезде, көрсетіледі. Оятар қайталанған кезде,

көрсетіледі.

Ovi Store туралы

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

103

background image

Оятарды жою үшін, Сигналы опциясын таңдап, оятарға жылжып барыңыз да,

Функции > Удалить сигнал опциясын таңдаңыз.
Оятар уақыты өткен соң оны жою үшін, Стоп опциясын таңдаңыз. Оятарды

кейінге қалдыру үшін, Повтор опциясын таңдаңыз. Оятар уақыты өткеннен

кейін құрылғы ажыратылса, құрылғы өз-өзінен қосылып, оятар үні шыға

бастайды.
Кейінге қалдыру уақыт аралығын көрсету үшін, Функции > Параметры >

Период повтора сигнала опциясын таңдаңыз.
Оятар үнін өзгерту үшін, Функции > Параметры > Сигнал будильника

опциясын таңдаңыз.