Nokia 5228 - Жад картасын өңдеу

background image

Жад картасын өңдеу

Ішіндегі деректерді өшіру үшін жад картасын пішімдеуге болады немесе жад

картасында деректерді кілтсөзбен қорғауға болады.
Меню > Приложен. > Офис > Дисп. файл. таңдаңыз.
Жад картасының атын өзгерту немесе пішімдеу — Функции > Функц. карты

памяти тармағын және қалаған көріністі таңдаңыз.
Жад картасын кілтсөзбен қорғау — Функции > Пароль карты пам. таңдаңыз.
Бұл опциялар құрылғыға сыйысымды жад картасы салынған болса ғана қол

жетімді.