Nokia 5228 - Қолданбаларды жою

background image

Қолданбаларды жою

Меню > Параметры және Диспетч. прил. опцияларын таңдаңыз.
Бағдарламалар бумасын жою үшін, Установл. прил. > Функции > Удалить

опциясын таңдаңыз. Растау үшін, Да опциясын таңдаңыз.
Бағдарламаларды жойсаңыз, оны зауыттық бағдарламалар бумасы немесе

жойылған бағдарламалар бумасының толық сақтық көшірмесі бар болған

жағдайда ғана қайта орната аласыз. Бағдарламалар бумасын жойсаңыз, сол

бағдарламалар арқылы жасалған құжаттарды аша алмауыңыз мүмкін.
Егер басқа бағдарламалар бумасы жойылған бағдарламалар бумасына

тәуелді болса, басқа бағдарламалар бумасы жұмыс істемеуі мүмкін. Толық

мәліметтер алу үшін, орнатылған бағдарламалар бумасының құжатнамасына

жүгініңіз.