Nokia 5228 - Қолданбалар реттеушісінің параметрлері

background image

Қолданбалар реттеушісінің параметрлері

Меню > Параметры және Диспетч. прил. опцияларын таңдаңыз.
Параметры установки тармағы мен мыналардың бірін таңдаңыз:
● Прогр. устан. — Орнатуға болатын тексерілмеген сандық қолтаңбасы

бар Symbian бағдарламасын таңдаңыз.

Басқа қолданбалар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

109

background image

● Проверка сертиф. — Қолданбаны орнатпастан бұрын, желілік

сертификаттарды тексеруді таңдаңыз.

● Интернет-адр. по умолч. — Желілік сертификаттарды тексергенде

қолданылатын әдепкі веб мекенжайын таңдаңыз.