Nokia 5228 - Мазмұны

background image

Мазмұны

Қауіпсіздік...................................7

Құрылғыңыз жайында......................8

Желі қызметтері................................9

1. Анықтама іздеу....................10

Құрылғыдағы анықтама.................10

Қолдау.............................................10

Дербес компьютеріңізді

пайдаланып бағдарламаны

жаңарту...........................................11

Баптаулар.......................................11

Кіру кодтары....................................12

Батареяның қызмет ету уақытын

ұзарту..............................................12

Бос жад............................................13

2. Пайдалануға дайындық......14

SIM картасын салу..........................14

Батареяны салу..............................15

Жад картасын салу.........................16

Батареяны зарядтау.......................17

Пернелер мен бөлшектер..............19

Құрылғыны қосу..............................21

Пернелерді және сенсорлы

экранды кілттеу...............................21

Бастапқы экран...............................21

Мәзірге кіру.....................................22

Сенсорлы экран әрекеттері...........23

Мультимедиа түймесі.....................25

Қоңырау үнін өзгерту......................25

Nokia қолдауы.................................26

3. Құрылғы................................26

Телефонды теңшеу........................26

Ескі құрылғыдан контактілер мен

суреттерді көшіру...........................27

Дисплей көрсеткіштері...................27

Контактілер терезесі.......................29

Антеннаның орналасқан жерлері..29

Автономдық профиль.....................30

Жылдам түймешіктер.....................30

Үнділік пен үндеткішті басқару......31

Сенсор баптаулары және

дисплейдің айналуы.......................31

Қашықтан құлыптау........................32

Гарнитура........................................32

Қол бауын тіркеу.............................33

SIM картасын шығарып алу...........33

Жад картасын шығарып алу..........34

4. Қоңырау шалу......................34

Қоңыраулар кезіндегі сенсорлы

экран................................................34

Қоңыраулар ....................................35

Қоңырау кезінде..............................35

Дауыстық пошта жәшігі .................36

Қоңырауға жауап беру немесе

қабылдамау.....................................36

Конференциялық қоңырау шалу...37

Телефон нөмірін жылдам теру......38

Күтудегі қоңырау.............................38

Дауыспен нөмір теру......................39

Журнал ...........................................39

background image

5. Мәтін жазу............................42

Виртуалды пернетақта...................42

Қолжазба.........................................43

Виртуалды пернетақта арқылы

мәтін енгізу......................................44

Сенсорлы енгізу параметрлері......47

6. Контактілер..........................48

Аттар мен нөмірлерді сақтау және

өзгерту.............................................48

Контактілердің құралдар

тақтасы............................................48

Аттар мен нөмірлерді басқару.......48

Әдепкі нөмірлер мен

мекенжайлар...................................49

Контактілерге арналған қоңырау

үндері, кескіндер мен қоңырау

мәтіндері.........................................50

Контактілерді көшіру......................50

SIM карта қызметтері.....................51

7. Хабарлар..............................52

«Хабарлар» басты көрінісі.............52

Хабарлар жазу және жіберу..........53

«Хабарлар» ішіндегі кіріс

қалтасы............................................55

Электрондық поштаны теңшеу......56

Электрондық пошта қызметі..........56

Пошта жәшігі...................................57

Mail for Exchange............................60

SIM картасындағы хабарларды

көру..................................................61

Ұялы тарату хабарлары.................61

Қызмет командалары.....................61

Хабарлар баптаулары....................62

Әңгімелесу......................................64

8. Құрылғыны дербестеу.........65

Құрылғы көрінісін өзгерту...............65

Профильдер....................................66

9. Музыка..................................67

Плейер.............................................67

Ovi Музыка......................................71

Nokia Podcasting.............................72

Радио...............................................74

10. Камера................................75

Камераны қосу................................75

Суретті түсіру..................................75

Бейне жазу......................................80

11. Галерея..............................81

Файлдарды қарау және реттеу......81

Суреттер мен бейнелерді көру......82

Суреттер мен бейнелерді реттеу. .83

12. Nokia бейне орталығы.......83

Бейне клиптерін көру және жүктеп

алу...................................................84

Бейне арналар................................85

Бейнелерім......................................86

Бейнелерді компьютерден

тасымалдау.....................................87

Бейне орталығының баптаулары..87

Мазмұны

background image

13. Интернет............................88

Веб-шолғыш туралы.......................88

Вебті шарлау...................................88

Бетбелгі қосу...................................89

Веб-арнаға жазылу.........................89

14. Байланыс............................90

Деректер қосылымдары және кіру

орындары........................................90

Желі баптаулары............................90

Ену нүктелері..................................91

Белсенді деректер

байланыстары.................................93

Қадамдастыру.................................94

Bluetooth байланысы......................95

USB................................................100

Компьютер байланыстары...........101

Әкімшілік баптаулар.....................101

15. Іздеу..................................102

Іздеу туралы..................................102

Іздеуді бастау...............................102

16. Ovi Store туралы..............103

17. Басқа қолданбалар..........103

Сағат..............................................103

Күнтізбе.........................................104

Файл менеджері............................105

Қолданбалар реттеушісі..............106

RealPlayer .....................................110

Жазу құралы.................................111

Жазбалар жасау...........................112

Есептеулер жасаңыз....................112

Конвертер......................................112

Сөздік.............................................113

18. Параметрлер....................113

Телефон параметрлері................113

Қоңырау параметрлері.................122

19. Ақаулықтарды жою..........124

20. Қоршаған ортаны қорғау. 127

Қуатты үнемдеу............................127

Қайта өңдеу...................................127

Өнім және қауіпсіздік туралы

ақпарат...................................128

Тақырыптар тізімі...................138

Мазмұны