Nokia 5228 - Ойнату тізімдері

background image

Ойнату тізімдері

Меню > Музыка > Муз. проигр. және Списки воспр. опцияларын таңдаңыз.

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

68

background image

Ойнату тізімінің егжей-тегжейін көру үшін, Функции > Инф. о списке воспр.

тармағын таңдаңыз.

Ойын тізімін құру

1. Функции > Новый список воспр. тармағын таңдаңыз.
2. Ойнату тізімінің атын енгізіп, OK тармағын таңдаңыз.
3. Әндерді қазір қосу үшін Да пәрменін таңдаңыз немесе әндерді кейінірек

қосу үшін, Нет тармағын таңдаңыз.

4. Да пәрменін таңдасаңыз, ойнату тізіміне қосу қажет әндерді таңдаңыз.

Элементтерді қосу үшін, Добавить пәрменін таңдаңыз.
Әнші атының астында әндер тізімін көрсету үшін, Разверн. пәрменін

таңдаңыз. Тізімді жасыру үшін, Свернуть пәрменін таңдаңыз.

5. Таңдауларды жасағаннан кейін Готово пәрменін таңдаңыз.

Сыйысымды жад картасы салынған болса, ойнату тізімі жад картасына

сақталады.

Қосымша әндерді кейінірек қосу үшін, ойнату тізімін көріп жатқанда Функции >

Добав. композиции тармағын таңдаңыз.
Ойнату тізіміне әндерді, альбомдарды, әншілерді, жанрларды және

композиторларды музыка мәзірінің басқа көріністерінен қосу үшін, элементті

және Функции > Добав. в список воспр. > Сохр. список воспр. тармағын

немесе Новый список воспр. пәрменін таңдаңыз.
Әнді ойнату тізімінен жою үшін, Функции > Удалить тармағын таңдаңыз. Бұл

әнді құрылғыдан жоймайды; бұл тек оны ойнату тізімінен жояды.
Ойнату тізіміндегі әндердің ретін өзгерту үшін, жылжытылатын әнді таңдап,

Функции > Изменить порядок тармағын таңдаңыз. Әнді керекті жерге

жылжытып, Отпустить пернесін басыңыз. Басқа әнді жылжыту үшін, оны және

Взять пернесін таңдаңыз, әнді керекті жерге апарыңыз және Отпустить

пернесін басыңыз. Ойнату тізімінің ретін өзгертуді аяқтау үшін, Готово

опциясын таңдаңыз.

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

69