Nokia 5228 - Радио станцияларды басқару

background image

Радио станцияларды басқару

Меню > Музыка > Радио тармағын таңдаңыз.
Сақталған станцияларды тыңдау үшін, Функции > Каналы опциясын таңдап,

тізімнен станцияны таңдаңыз.
Станцияны жою немесе атын өзгерту үшін, Функции > Каналы > Функции >

Удалить немесе Переименовать опциясын таңдаңыз.

Музыка

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

74

background image

Қалаған жиілікті қолмен орнату үшін, Функции > Настройка станций >

Функции > Ручная настройка опциясын таңдаңыз.