Nokia 5228 - Сенсорлы енгізу параметрлері

background image

Сенсорлы енгізу параметрлері

Меню > Параметры және Телефон > Сенсорный ввод тармақтарын

таңдаңыз.
Сенсорлы экран үшін мәтінді енгізу параметрлерін өзгерту үшін мына

параметрлерді таңдаңыз:
● Обучен. рукописн. вводу — Қолтаңбаны үйрету бағдарламасын ашыңыз.

Қолтаңбаны жақсы тану үшін құрылғыны үйретіңіз. Бұл параметр барлық

тілдерде қол жетімді емес.

● Язык ввода — Қолтаңбада танылған тіл таңбаларын және виртуалды

пернетақтаның орналасуын анықтаңыз.

● Скорость ввода — Жазу жылдамдығын таңдаңыз.

● Направляющая линия — Жазу аумағында бағыттауыш жолды көрсетіңіз

не жасырыңыз. Бағыттауыш жол тік жолда жазуға және құрылғының

жазуды тануына көмектеседі.

● Ширина пера — Жазу құралымен жазылған мәтін үшін қалам ізінің енін

таңдаңыз.

● Цвет пера — Жазу құралымен жазылған мәтін түсін таңдаңыз.

● Адаптивный поиск — Бейімделген іздеуді іске қосыңыз.

● Калибровка экрана — Сенсорлы экранды реттеңіз.

Мәтін жазу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

47