Nokia 5228 - Пернелерді және сенсорлы экранды кілттеу

background image

Пернелерді және сенсорлы экранды кілттеу

Сенсорлы экран мен пернелерді кілттеу немесе кілттен ашу үшін, құрылғының

жанында орналасқан перне кілттеуін сырғытыңыз.
Сенсорлы экран мен пернелерді кілттелген кезде, сенсорлы экран өшіріліп,

пернелер енжар күйде болады.
Экран мен пернелер енжар күйден кейін автоматты түрде кілттелуі мүмкін.

Экран мен пернелердің автоматты кілттелуіне арналған параметрлерді

өзгерту үшін Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном >

Автоблок. клав. > Автоблок. клавиатуры тармағын таңдаңыз.