Nokia 5228 - Қауіпсіздік модулі

background image

Қауіпсіздік модулі
Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном > Парам. защиты >

Модуль защиты тармақтарын таңдаңыз.

Параметрлер

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

119

background image

Қауіпсіздік модулін (қол жетімді болса) көру немесе жөндеу үшін, оны тізімнен

таңдаңыз.
Қауіпсіздік модулі туралы егжей-тегжейлі ақпаратты көру үшін, Функции >

Информация о защите тармағын таңдаңыз.