Nokia 5228 - Қолданба баптаулары

background image

Қолданба баптаулары

Меню > Параметры және Телефон > Парам. прилож. тармақтарын

таңдаңыз.
Қолданба баптауларында құрылғыдағы кейбір қолданбалардың

баптауларын жөндеуге болады.
Сондай-ақ, баптауларды жөндеу үшін, әрбір қолданбада Функции >

Параметры опциясын таңдауға болады.