Nokia 5228 - Тақырыптар тізімі

background image

Тақырыптар тізімі

Таңбалар/Сандар

Bluetooth 95, 96

Bluetooth байланысы

деректер алу 98

деректерді жіберу 96

қосу/өшіру 96

құрылғыларды қосу 97

құрылғыларды құлыптау 99

құрылғы мекенжайы 97

құрылғының көріну күйі 96

параметрлер 95

DRM (сандық құқықтарды басқару) 120

Java қолданбалары 106

JME Java қолданбасына қолдау 106

Mail for Exchange 60

MMS (мультимедиалық хабар

қызметі) 53

MMS (мультимедиалық хабарлар

қызметі) 55, 63

Nokia Care 26

Nokia Ovi Player 70

Nokia қолдау ақпараты 10

Ovi Store 103

Ovi Музыка 71

PIN2 коды 12

PIN коды 12

PUK кодтары 12

RealPlayer 110

SIM карта қауіпсіздігі 117

SIM картасы

салу 14

хабарлар 61

шығарып алу 33

SMS (қысқа хабар қызметі) 53

Symbian қолданбалары 106

USB кабелі байланысы 100

А

автономдық профиль 30

авторлық құқықтарды қорғау 120

авто түсіру

камера 79

ақаулықтарды жою 124

антенналар 29

анықтама бағдарламасы 10

апта параметрлері 104

арналар, жаңалықтар 89

Ә

әлемдік сағат 104

әндер 67

әңгімелесу қызметтері (IM) 64, 65

Б

бағдарлама жаңартулары 11

бағдарламалық қолданбалар 106

баптаулар 115

бейне орталығы 87

дисплей 114

желі 90

күн мен уақыт 113

кіру орындары 92

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

138

background image

қолданбалар 116

қоңырау бұру 123

пакеттік деректер 101

пакеттік деректерге ену

нүсктелері 92

подкасттар 72

сертификаттар 118

тіл 114

хабарлар 63

бастапқы экран 21

батарея

қуатты үнемдеу 12

салу 15

бейне

бейнежазбаларды тасымалдау 87

бейнеге түсіру параметрлері

камера режимінде 76

бейне клиптер

бейнелерім 86

ойнату 86

бейне клиптерін жазу 80

бейнелер 83

көшіру 27

бейне орталығы

бейне арналар 85

жүктеп алу 84

қарау 84

Бейне орталығы 83

бекітілген нөмірлерді теру 51

бетбелгілер 89

блогтар 89

болжалды мәтін енгізу 46

В

веб-арналар 89

веб шолғыш

бетбелгілер 89

веб-шолғыш 88

беттерді шолу 88

кэш жады 88

виртуалды пернетақта 42, 44

Г

галерея 81

бейнелерді қарау 82

қарау 81

ретке келтіру 81

суреттерді қарау 82

гарнитура 32

Д

дабыл сигналы

күнтізбе жазбасы 104

дауыс командалары 39, 115

сондай-ақ қараңыз

дауыспен

нөмір теру

дауыспен нөмір теру 39

дауысты басқару 115

деректер байланыстары 93

кабель 100

Компьютер байланысы 101

қадамдастыру 94

құрылғы жаңартулары 116

деректерді қадамдастыру 94

десбестендіру 65

дисплей баптаулары 31, 114

Тақырыптар тізімі

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

139

background image

дыбыстық қоңыраулар

қараңыз

қоңыраулар

дыбыстық хабарлар 53

дыбысты өшіру 36

Е

ескертулер 112

Ж

жад

босату 13

жад картасы 16, 106

файлдардың сақтық көшірмесін

жасау 106

жақындық сенсоры 34

жалпы мәліметтер 10

жаңалықтар арналары 89

жаңартулар 11

жеке сертификаттар 118

желі баптаулары 90

Жылдам хабар алмасу (IM) 64, 65

жіберілген хабарлар қалтасы 53

З

зауыттық параметрлер

қалпына келтіру 120

И

интернет

қараңыз

веб-шолғыш

К

кабель байланысы 100

калькулятор 112

камера

авто түсіру 79

бейне режимі 80

индикаторлар 75

кезектілік режимі 79

кескін режимі 77

контактілерге суреттер

тағайындау 78

көрсеткіш шамдар 80

суреттерді жіберу 78

түсіру 81

компьютер байланыстары 101

сондай-ақ қараңыз

деректер

байланыстары

контактілер 48

әдепкі элементтер 49

дауыс тегтері 48

жалпы көрініс 48

жою 48

жіберу 48

көшіру 27

көшіруде 50

қадамдастыру 94

қоңырау үндері 50

өңдеу 48

сақтау 48

ішіндегі суреттер 48

контактілер терезесі 29

конференциялық қоңыраулар 37

көмекші құралдар 115

көрсеткіштер және белгішелер 27

күн мен уақыт 103

күн мен уақыт баптаулары 113

Тақырыптар тізімі

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

140

background image

күнтізбе 104

құралдар тақтасы 105

күнтізбенің дабыл сигналы 104

күтудегі қоңырау 38

кілттеу коды 12

кіру кодтары 12

кіру нүктелері 91

кіру орындары

топтар 92

кіріс қалтасы

хабар 55

кіріс қалтасы, хабар 55

кэш жады 88

Қ

қайта өңдеу 127

қауіпсіздік

сертификаттар 118

қауіпсіздік коды 12

қауіпсіздік модулі 119

қашықтағы SIM режимі 99

қашықтағы пошта жәшігі 57

қашықтан құлыптау

қараңыз

құрылғыны SMS

хабарымен құлыптау

қол бауы 33

қолданба баптаулары 116

қолданбалар 106

қолданбаларды жою 109

Қолданбаларды орнату 107

қолданбалар реттеушісі 106

параметрлер 109

қолдау ресурстары 10

қоныраулар ұзақтығы 41

қоңырау журналы 41

қоңыраулар 35

жауап беру 36

жіберіліп алған 40

кезіндегі опциялар 35

конференциялық 37

қабылдамау 36

қабылданған 40

нөмірді қайта теру 122

параметрлер 122

терілген 40

ұзақтығы 41

шектеу

қараңыз

бекітілген

нөмірлерді теру

қоңырауларға жауап беру 36

қоңырауларға тыйым салу 123

қоңыраулардан бас тарту 36

қоңырауларды қабылдамау 36

қараңыз

қоңырауларды

қабылдамау

қоңырау үндері 66

қосымшалар 55, 59

құрылғы жадының сақтық көшірмесін

жасау 105

құрылғы жаңартулары 116

құрылғыны SMS хабарымен

құлыптау 32

қызмет командалары 61

қызмет хабарлары 56

Л

лицензиялар 120

Тақырыптар тізімі

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

141

background image

М

мазмұнды көшіру 27

мазмұнды тасымалдау 27

мәзір 22

мәтінді енгізу 43, 46

мәтіндік хабарлар

SIM хабарлары 61

баптаулар 62

жауап беру 55

жіберу 53

қабылдау және оқу 55

медиа

RealPlayer 110

музыка ойнатқышы 67

плейер 67

медиа жолағы 25

музыка ойнатқышы 67

мультимедиалық хабарлар 53, 55,

63

мультимедиа түймесі 25

Н

нөмірді жылдам теру 38

О

оятар 103

П

пайдалы ақпарат 10

пакеттік деректер байланысы

баптаулар 101

ену нүктесінің баптаулары 92

есептегіштер 40

параметрлер 76, 113

Bluetooth байланысы 95

кіру нүктелері 91

қоңыраулар 122

Пернелерді кілттеу 21

Пернелер кілттеуі 21

пернелер мен бөлшектер 19

пернетақтаны кілттеу 21

плейер 67

ойнату тізімдері 68

подкаст 70

подкасттар

баптаулар 72

жүктеп алу 73

пошта жәшігі

дауыстық 36

электрондық пошта 57

презентация, мультимедиа 55

прокси баптаулары 93

профильдер 66

автономдық шектеулер 30

десбестендіру 66

Р

радио

станциялар 74

тыңдау 74

роуминг 90

С

сағат 103, 104

күнді орнату 103

уақытты орнату 103

сенсор баптаулары 31

Тақырыптар тізімі

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

142

background image

сенсорлы экран 23, 34, 44, 47

сертификаттар 118

сөздік 113

спикерфон 31

суретке түсіру параметрлері

камера режимінде 76

суреттер 83

көшіру 27

Т

тақырыптар 65

тасымалдау, музыка 70

Телефонды теңшеу 26

Телефон қосқышы 27

терілген нөмірлер 40

тұсқағаз 65

тіл баптаулары 114

У

уақыт пен күн 103

уақыт пен күнді автожаңарту 103

Ұ

ұлғайту 80

ұялы тарату хабарлары 61

Ү

үндер 66

үндеткіш 31

үнділікті басқару құралдары 31

Ф

файлдарды басқару 106

файл менеджері 105

файлдардың сақтық көшірмесін

жасау 106

файлдарды ретке келтіру 105

фотосуреттер

қараңыз

камера

Х

хабарландыру шамы 121

хабарлар

арналған қалталар 52

баптаулар 62

дауыстық 36

кіріске арналған белгіше 55

мультимедиа 55

электрондық пошта 57

Ш

шолғыш

қараңыз

веб-шолғыш

шығыс қалтасы, хабар 53

І

іздеу 102

Э

электрондық пошта 56, 60

электрондық хабарлар 57

Тақырыптар тізімі

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

143