Nokia 5228 - Пошта жәшігін ашу

background image

Пошта жәшігін ашу

Меню > Сообщения тармағы мен пошта жәшігін таңдаңыз.
Пошта жәшігін ашқанда, пошта жәшігіне қосу қажеттілігі сұралады.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

57

background image

Пошта жәшігіне қосылып, жаңа электрондық хабарларды немесе олардың

тақырыптарын шығарып алу үшін, Да тармағын таңдаңыз. Хабарларды

желіде көргенде, құрылғы дерек байланысы арқылы қашықтағы пошта

жәшігіне тұрақты қосылып тұрады.
Алдын ала шығарып алынған электрондық хабарларды желіден тыс көру

үшін, Нет тармағын таңдаңыз.
Жаңа пошта хабарын жасау үшін, Функции > Новое сообщение >

Электронная почта тармағын таңдаңыз.
Желіде болғанда, қашықтағы пошта жәшігімен орнатылған дерек

байланысын ажырату үшін, Функции > Разъединить тармағын таңдаңыз