Nokia 5228 - Пошта хабарларын жою

background image

Пошта хабарларын жою

Меню > Сообщения тармағы мен пошта жәшігін таңдаңыз.
Пошта хабар мазмұнын құрылғыдан жойып, қашықтағы пошта жәшігінде

қалдыру үшін, Функции > Удалить > Телефона тармағын таңдаңыз.
Құрылғы қашықтағы пошта жәшігіндегі пошта хабар тақырыптарын көрсетеді.

Хабардың мазмұнын жойғанмен, электрондық хабардың тақырыбы

құрылғыда қалады. Тақырыбын да жою үшін, хабарды құрылғыдан және

қашықтағы пошта жәшігінен жойғанда, құрылғы серверге қосылып тұру керек.

Сервермен байланыс болмаса, күйді жаңарту үшін құрылғыдан қашықтағы

пошта жәшігіне кірген кезде, тақырып жойылады.
Электрондық хабарды құрылғыдан және пошта жәшігінен жою үшін,

Функции > Удалить > Телефона и сервера тармағын таңдаңыз.
Келесі байланыс барысында құрылғыдан және серверден жою үшін

белгіленген электрондық хабарларды жоюдан бас тарту үшін, ( ), Функции >

Восстановить тармағын таңдаңыз.