Nokia 5228 - Пошта хабарларын шығарып алу

background image

Пошта хабарларын шығарып алу

Меню > Сообщения тармағы мен пошта жәшігін таңдаңыз.
Желіден тыс болғанда, қашықтағы пошта жәшігімен байланыс орнату үшін,

Функции > Установить связь тармағын таңдаңыз.

Маңызды: Хабарды ашқандағы ескертулер. Хабардың құрамындағы

зиянды қамтамасыз ету бағдарламалары немесе басқа да зиянды әрекеттер

құрылғыңызды немесе компьютеріңізді зақымдауы мүмкін.
1. Қашықтағы пошта жәшігімен байланыс орнатылғанда, бүкіл жаңа

хабарларды шығарып алу үшін, Функции > Получить почту > Новую

тармағын, тек таңдалған хабарларды шығарып алу үшін, Выбранную

параметрін, ал пошта жәшігіндегі бүкіл хабарларды шығарып алу үшін,

Всю параметрін таңдаңыз.
Хабарлардың шығарылуын тоқтату үшін, Отмена параметрін таңдаңыз.

2. Байланысты ажыратып, пошта хабарларын желіден тыс қарау үшін,

Функции > Разъединить тармағын таңдаңыз.

3. Пошта хабарын ашу үшін, сол хабарды таңдаңыз. Пошта хабары

шығарылмағанда және желіден тыс болғанда, хабардың пошта жәшігінен

шығарылу қажеттілігі сұралады.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

58

background image

Пошта қосымшаларын көру үшін, хабарды ашып, болып көрсетілетін

қосымша жолын таңдаңыз. Қосымша құрылғыға шығарылмаған болса,

Функции > Загрузить тармағын таңдаңыз.
Пошта хабарларын автоматты түрде шығарып алу үшін, Функции >

Параметры эл. почты > Автозагрузка тармағын таңдаңыз.
Поштаны автоматты шығарып алатын етіп құрылғыны реттегенде,

провайдерlің желісі арқылы көп мөлшерде деректер өтуі мүмкін. Мәлімет

тасымалы жайындағы ақпаратты өзіңіздің қызмет провайдеріңізбен

байланысып, алыңыз.