Nokia 5228 - Мультимедиалық хабарлар баптаулары

background image

Мультимедиалық хабарлар баптаулары

Меню > Сообщения және Функции > Параметры > Сообщение MMS

тармағын таңдаңыз.
Мыналардың бірін таңдаңыз:
● Размер изображения — Мультимедиалық хабардағы суреттің өлшемін

анықтаңыз.

● Режим создания MMS — С предупреждением тармағын таңдасаңыз,

құрылғы алушы қолдамауы мүмкін хабарды жіберуге әрекет жасайтын

болсаңыз хабарлайды. Ограниченный тармағын таңдасаңыз, құрылғы

қолдамайтын хабарларды жіберуге жол бермейді. Хабарларға

ескертпелерсіз мазмұн қосу үшін Без ограничений тармағын таңдаңыз.

● Текущая точка доступа — Қалаулы қосылым ретінде қайсы қатынау

нүктесі пайдалынатынын таңдаңыз.

● Прием MMS — Хабарларды қалай қабылдағыңыз келетінін таңдаңыз, егер

қол жетімді болса. Хабарларды үй желісінде автоматты түрде қабылдау

үшін Авт. в домаш. сети тармағын таңдаңыз. Үй желісі сыртында,

мультимедиалық хабар орталығында алу қажет хабар бар екені туралы

ескертпе аласыз. Автоматич. всегда тармағын таңдасаңыз, құрылғы үй

желісі ішінде де, сыртында да хабарды алу үшін іске қосылған пакеттік

деректер қосылымын автоматты түрде жасайды. Вручную тармағын

мультимедиалық хабарды хабарлар орталығынан қолмен шығарып алу

үшін таңдаңыз немесе Откл. тармағын қандайда мультимедиалық

хабардың қабылдануын тоқтату үшін таңдаңыз. Автоматты түрдегі

шығарып алу барлық аймақта қолдамауы мүмкін.

● Разреш. анонимн. сбщ — Аты-жөні көрсетілмеген жіберушілердің

хабарларын қабылдамаңыз.

● Прием объявлений — Мультимедиалық хабар жарнамаларын қабылдау

(желі қызметі).

● Прием отчетов — Жіберілген хабарлардың күйін журналда көрсету (желі

қызметі).

● Без отчета — Құрылғының қабылданған хабарлардың жеткізу есептерін

жіберуіне жол бермеңіз.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

63

background image

● Период доставки — Хабарлар орталығы хабарды қанша уақытта қайта

жіберетінін таңдаңыз, егер бірінші әрекет сәтсіз болса (желі қызметі). Егер

хабар осы уақыт аралығында жіберілмесе, хабар хабарлар орталығынан

жойылады.

Құрылғы жіберілген хабардың қабылданғанын немесе оқылғанын көрсету

үшін желі қолдауын қажет етеді. Желі және басқа да жағдайларға байланысты

бұл ақпарат әрқашан нақты болмауы мүмкін.