Nokia 5228 - Пошта жәшіктерін басқару

background image

Пошта жәшіктерін басқару
Меню > Сообщения және Функции > Параметры > Электрон. почта

тармағын таңдаңыз.
Электрондық хабарлар жіберілетін және алынатын пошта жәшігін таңдау

үшін, Текущий п/я тармағын және пошта жәшігін таңдаңыз.
Пошта жәшігін және ондағы хабарларды құрылғыдан жою үшін, Почтовые

ящики тармағын таңдап, бөлектелмеген болса, жойылатын пошта жәшігін

түртіп, Функции > Удалить тармағын таңдаңыз.
Жаңа пошта жәшігін жасау үшін, Почтовые ящики > Функции > Новый

почтовый ящик тармағын таңдаңыз. Жаңа пошта жәшігіне берілген атау

Хабарлар негізгі көрінісіндегі Пошта жәшігі тармағын алмастырады. Ең көбі 6

пошта жәшігін ашуға болады.
Мына опцияны таңдаңыз: Почтовые ящики тармағын және пошта жәшігін

таңдаңыз.