Nokia 5228 - «Хабарлар» басты көрінісі

background image

«Хабарлар» басты көрінісі

Меню > Сообщения тармағын (желі қызметін) таңдаңыз.
Жаңа хабар жасау үшін Новое сообщен. тармағын таңдаңыз.

Кеңес: Жиі жіберетін хабарларды қайта жазбас үшін «Менің

қалталарым» ішіндегі «Үлгілер» қалтасындағы мәтіндерді

пайдаланыңыз. Сонымен қатар өз үлгілеріңізді жасап, сақтай аласыз.

«Хабарлар» құрамында келесі қалталар бар:

Входящие — Қабылданған хабарлар электрондық пошта және ұялы

тарату хабарларынан басқасы осында сақталады.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

52

background image

Мои папки — Хабарларды қалталар ішіне реттеңіз.

Почтовый ящик — Қашық пошта жәшігіне жаңа электрондық пошта

хабарларын алу үшін қосылыңыз немесе алдында қайта оңдалған

электрондық пошта хабарларын желіден тыс қараңыз.

Черновики — Жіберілмеген жоба хабарлар осында сақталады.

Переданные — Соңғы жіберілген хабарлар, Bluetooth байланысын

пайдаланып, жіберілген хабарлардан басқасы, осында сақталады. Осы

қалтада сақтау үшін хабарлардың санын өзгерте аласыз.

Исходящие — Жіберуді күтіп тұрған хабарлар уақытша шығыс

қалтасында сақталады, мысалы құрылғы желі қызмет ету аясынан тыс

жерде болғанда.

Отчеты о дост. — Желі жіберген мәтіндік хабарлар мен

мультимедиалық хабарлардың жеткізу есептерін жіберуді сұрауыңызға

болады (желі қызметі).