Nokia 5228 - Хабарлар жазу және жіберу

background image

Хабарлар жазу және жіберу

Меню > Сообщения белгішесін басыңыз.

Маңызды: Хабарды ашқандағы ескертулер. Хабардың құрамындағы

зиянды қамтамасыз ету бағдарламалары немесе басқа да зиянды әрекеттер

құрылғыңызды немесе компьютеріңізді зақымдауы мүмкін.
Мультимедиа хабарын жасау немесе электрондық хабар жазу алдында,

қосылым параметрлерін анықтап алуыңыз керек.
Сымсыз интернет MMS шағын мәтіндердің өлшемін шектеуі мүмкін. Егер

салынған сурет бұл шектеуден асып кетсе, құрылғы оны MMS арқылы

жіберуге болатындай етіп кішірейтуі мүмкін.
Тек сәйкес келетін қызметтері бар құрылғылар ғана мультимедиялық шағын

мәтіндерді алып орната алады. Қабылдаушы құрылғыға байланысты пайда

болатын хабар әртүрлі болуы мүмкін.
Қызмет провайдерінен электрондық хабар өлшемінің шегін сұраңыз. Пошта

серверінің шегінен асатын пошта хабарын жіберуге әрекет етсеңіз, хабар

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

53

background image

шығасын қалтасында қалады, құрылғы оны қайта жіберуге мерзімді түрде

әрекет етеді. Пошта жіберу үшін деректер қосылымы қажет, поштаны қайта

жіберуге үздіксіз әрекет ету қызмет провайдерінің ақы алуына әкелуі мүмкін.

Шығасын қалтасында ондай хабарды жоюға немесе жоба жазбалар

қалтасына жылжытуға болады.
Хабар жіберу үшін желі қызметтері қажет.
Мәтінді немесе мультимедиалық хабар жіберу — Новое сообщен. белгішесін

басыңыз.
Дыбыс немесе пошта хабарын жіберу — Функции > Новое сообщение және

қажетті опцияны таңдаңыз.
Контактілер тізімінен алушыларды немесе топтарды таңдаңыз. — Құралдар

тақтасынан опциясын таңдаңыз.
Телефон нөмірін немесе пошталық мекенжайды қолмен енгізіңіз. — Кому

өрісін басыңыз.
Пошта немесе мультимедиалық хабар тақырыбын енгізіңіз. — Оны Тема

өрісіне енгізіңіз. Егер Тема өрісі көрінбесе, көрінетін өрістерді өзгерту үшін

Функции > Поля заголовка сбщ опциясын таңдаңыз.
Хабарды жазу — Хабар өрісін басыңыз.
Хабарға немесе поштаға нысан қосу — және қажетті мазмұн түрін

таңдаңыз. Кірістірілген мазмұн негізінде хабар түрі мультимедиалық хабарға

өзгеруі мүмкін.
Хабарды немесе поштаны жіберу —

опциясын таңдаңыз немесе

қоңырау пернесін басыңыз.
Сіздің құрылғыңыз бір хабарламаға арналған шектеу бойынша мәтін

хабарламаларын қолдайды. Ұзынырақ хабарламалар екі немесе одан да көп

хабарламалар түрінде жіберіледі. Сіздің қызмет көрсетушіңіз тиісті ақы алуы

мүмкін. Екпінді таңбалар, басқа белгілер немесе кейбір тіл опциялары көбірек

орын алып, бір хабармен жіберілетін таңбалардың санын шектейді.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

54