Nokia 5228 - Мультимедиалық хабарлар

background image

Мультимедиалық хабарлар

Маңызды: Хабарды ашқандағы ескертулер. Хабардың құрамындағы

зиянды қамтамасыз ету бағдарламалары немесе басқа да зиянды әрекеттер

құрылғыңызды немесе компьютеріңізді зақымдауы мүмкін.
Мультимедиалық хабар мультимедиалық хабарлар орталығында тұрғаны

туралы ескертпе алуыңыз мүмкін. Хабарды құрылғыға қайта орнатуға пакеттік

деректер қосылымын іске қосу үшін Функции > Загрузить тармағын

таңдаңыз.
Мультимедиалық хабарды ашқанда ( ), сурет пен хабар көруіңіз мүмкін.

тармағы егер дыбыс қосылған болса, немесе тармағы егер бейне

қосылған болса, көрсетіледі. Дыбысты немесе бейнені ойнату үшін

индикаторды таңдаңыз.
Мультимедиалық хабарға қосылған мультимедиалық объектілерді көру үшін

Функции > Объекты тармағын таңдаңыз.
Егер хабарда мультимедиалық презентация бар болса, тармағы

көрсетіледі. Презентацияны ойнату үшін индикаторды таңдаңыз.

Хабарлар

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

55