Nokia 5228 - Хабарларды қабылдау

background image

Хабарларды қабылдау

Меню > Сообщения және Входящие тармағын таңдаңыз.
«Кіріс» қалтасында, тармағы оқылмаған мәтіндік хабарды, тармағы

оқылмаған мультимедиалық хабарды, тармағы оқылмаған аудио хабарды

және тармағы Bluetooth қосылымы арқылы қыбылданған деректерді

білдіреді.
Хабарды қабылдағанда, және 1 новое сообщение тармақтары басты

экранда көрсетіледі. Хабарды ашу үшін Показать тармағын таңдаңыз.

Хабарды «Кіріс» қалтасынан ашу үшін хабарды таңдаңыз. Қабылданған

хабарға жауап беру үшін Функции > Ответить тармағын таңдаңыз.