Nokia 5228 - Қонырау ұзақтығы

background image

Қонырау ұзақтығы

Меню > Журнал тармағын таңдаңыз.
Соңғы қоңыраудың және терілген және қабылданған қоңыраулардың

шамаланған ұзақтығын көру үшін Длит. вызовов тармағын таңдаңыз.