Nokia 5228 - Қоңырау кезінде

background image

Қоңырау кезінде

Микрофон үнін өшіру немесе қосу үшін немесе таңдаңыз.
Қоңырауды ұстап тұру немесе ұсталып тұрған қоңырауды іске қосу үшін

немесе таңдаңыз.
Тұтқаға қайта ауыстыру үшін

таңдаңыз.

Қоңырауды тоқтату үшін

таңдаңыз.

Белсенді мен ұсталып тұрған қоңыраулар арасында ауысу үшін Функции >

Переключить таңдаңыз.

Қоңырау шалу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

35

background image

Кеңес: Тек бір белсенді дауысты қоңырау кезінде қоңырауды ұстап тұру

үшін қоңырау шалу пернесін басыңыз. Ұсталып тұрған қоңырауды іске

қосу үшін қоңырау шалу пернесін қайта басыңыз.

DTMF үн жолдарын (мысалы, құпия сөз) жіберу үшін Функции > Передать

DTMF таңдаңыз. DTMF жолын енгізіңіз немесе оны контактілер тізімінде

іздеңіз. Күту таңбасын (w) немесе кідірту таңбасын (p) енгізу үшін * пернесін

қайталап басыңыз. Үнді жіберу үшін OK таңдаңыз. DTMF үндерін телефон

нөміріне немесе DTMF өрісін контакті мәліметтеріне қосуға болады.
Белсенді қоңырауды тоқтатып, оны күтудегі қоңырауға жауап беру арқылы

ауыстыру үшін Функции > Заменить таңдаңыз.
Барлық қоңырауларды тоқтату үшін Функции > Завершить все таңдаңыз.
Дауысты қоңырау кезінде пайдаланылатын параметрлердің көбісі желі

қызметтері болып табылады.