Nokia 5228 - Профильдер

background image

Профильдер

Меню > Параметры және Персональные > Режимы тармақтарын таңдаңыз.
Профильдерді қоңырау үндерін, хабарлар туралы ескерту үндерін және басқа

оқиғаларға, орталарға немесе қоңырау шалушылар топтарына арналған

басқа үндерді орнату және теңшеу үшін пайдалануға болады. Таңдалған

профильдің аты негізгі экранның жоғарғы жағында көрсетіледі. Жалпы

профиль пайдаланылып жатса, тек күн көрсетіледі.
Профильді өзгерту үшін, оған өтіп, Функции > Включить опциясын таңдаңыз.
Профильді дербестендіру үшін, оған өтіп, Функции > Настроить опциясын

таңдаңыз. Өзгерту қажет параметрді таңдаңыз.
Профильдің келесі 24 сағат ішіндегі белгілі бір уақытында белсенді болуын

орнату үшін, профильге өтіп, Функции > На время опциясын таңдаңыз және

уақытты орнатыңыз. Уақыт өткенде, профиль бұрын белсенді болған уақыт

орнатылмаған профильге өзгереді. Профильге уақыт орнатылғанда, негізгі

экранда көрсетіледі. Автономдық профильге уақыт орнату мүмкін емес.

Құрылғыны дербестеу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

66

background image

Жаңа профильді жасау үшін, Функции > Создать новый тармағын таңдаңыз.