Nokia 5228 - Құрылғы көрінісін өзгерту

background image

Құрылғы көрінісін өзгерту

Меню > Параметры және Персональные > Темы тармақтарын таңдаңыз.
Тұсқағаз бен негізгі мәзір орналасуы сияқты экран көрінісін өзгерту үшін

тақырыптарды пайдалануға болады.

Құрылғыны дербестеу

© 2010 Nokia. Барлық құқықтары қорғалған.

65

background image

Құрылғыдағы барлық бағдарламалар үшін пайдаланылатын тақырыпты

өзгерту үшін Обычные таңдаңыз. Тақырыпты іске қосу алдында оны алдын

ала қарау үшін тақырыпқа өтіп, бірнеше секунд күтіңіз. Тақырыпты іске қосу

үшін Функции > Установить таңдаңыз. Белсенді тақырып

арқылы

көрсетіледі.
Негізгі мәзір орналасуын өзгерту үшін Меню таңдаңыз.
Бастапқы экранның көрінісін өзгерту үшін Тема гл. экрана опциясын

таңдаңыз.
Бастапқы экрандағы фон ретінде тұсқағаз суретін немесе өзгеріп отыратын

суреттердің слайд көрсетілімін орнату үшін Фон. рисунок > Изображение

немесе Слайд-презентация опциясын таңдаңыз.
Қоңырау қабылданған кезде бастапқы экранда көрсетілетін суретті өзгерту

үшін, Изображ. выз. опциясын таңдаңыз.