Nokia 5228 - Қашықтан құлыптау

background image

Қашықтан құлыптау

Құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін, мәтіндік хабарды

пайдаланып құрылғыны және жад картасын қашықтан құлыптауға болады.

Хабар мәтінін анықтап, құрылғыны құлыптау үшін осы мәтінді хабарды

құрылғыға жіберу керек. Құрылғыны құлыптан босату үшін, қауіпсіздік коды

қажет.
Қашықтан құлыптауды қосу және қолданылатын мәтінді хабар мазмұнын

анықтау үшін, Меню > Параметры және Телефон > Упр. телефоном >

Парам. защиты > Телефон и SIM-карта > Удалённая блок. тлф > Включено

тармақтарын таңдаңыз. Мәтінді хабар мазмұнын (5-20 таңба) енгізу үшін,

мәтін енгізілетін жолды түртіп,

опциясын таңдаңыз және хабарды

тексеріңіз. Құлыптау кодын енгізіңіз.